Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2006r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 27 czerwca 2006 roku


XXXV sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 13:45.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Nie wzięli udziału: radny Władysław Obarzanek i Miłosz Naczyński

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza Miasta

dyrektorzy podległych jednostek

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym wcześniej.

Ad. 2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Sprawozdania z działalności Komisji Rady złożyli ich Przewodniczący. Przedmiotowy materiał z wystąpień stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Nowak po przeczytaniu wniosku o wymianę grzejników żeliwnych na nowe w ramach termomodernizacji szkoły, dodał też, że zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu elewacji budynku przychodni.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli pytań.

Ad. 5

a). Pan Burmistrz Ślusarczyk zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok, polegającą na zwiększeniu wydatków budżetowych w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 33.038 zł z tytułu wypłaty należnych „13” za rok 2004 i 2005 dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika. Środki te pochodzą z rezerwy budżetowej

Uzasadnienie prawne w tej kwestii przedstawiła pani Edyta Szwed.

Radca prawny poinformowała, iż wystarczy teraz dokonać zmiany w budżecie i zabezpieczyć środki na wypłatę 13 pensji. Kwestia ta nie wymaga odrębnej uchwały. Dodała, że w przypadku, gdyby osoby, którym należą się 13 wystąpiły do sądu, należy się liczyć i z odsetkami oraz z kosztami sądowymi, które byłyby znaczące.

Głos w tej sprawie zabrała również pani Skarbnik Młynarczyk. Wyjaśniła, iż w momencie konstruowania budżetu na 2006 rok nie było podstawy prawnej planować wypłatę 13 pensji burmistrzowi, jego zastępcy, sekretarzowi i skarbnikowi.

Przewodniczący Rady radny Bielecki poddał pod głosowanie zgłoszoną przez pana Burmistrza autopoprawkę do projektu uchwały.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady.

Radny Nowak odniósł się do kwestii dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Przedborzu. Nawiązując do uroczystości Bożego Ciała zwrócił uwagę na brak współpracy Policji zarówno z księdzem, jak też z samorządem.

Powyższe zdanie podzielił radny Wuszt oraz pan Burmistrz.

Natomiast Przewodniczący Rady zaproponował zorganizować spotkanie wójtów sąsiednich gmin, których tereny Policja również obsługuje, z Komendantem Powiatowym Policji w celu wywarcia wpływu na działalność Komendanta Policji w Przedborzu.

Propozycja ta uzyskała poparcie Rady.

Następnie, wobec braku pytań do zaproponowanych zmian budżetu, Przewodniczący Rady radny Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 13 głosów za.

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/258/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b). Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego.

Wobec braku pytań do w/w projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 13 głosów za.

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/259/06 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c). Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. Przewodniczący rady podkreślił, iż uchwała nie stanowi o podwyżce dla odbiorców, a o dotacji dla bieżącej działalności zakładu.

Pan Burmistrz Ślusarczyk dodał, iż łączny skutek finansowy dofinansowania ZUK-u stanowi kwotę 41.179 zł

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady.

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/260/06 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Od tego momentu obrad Przewodniczący Bielecki przekazał prowadzenie swemu zastępcy Wiceprzewodniczącemu Rady radnemu Magdziarzowi

d). Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych.

Wobec braku uwag do projektu uchwały, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 12 głosów za (nieobecność podczas głosowania radnego Margasa).

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/261/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e). Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Poinformował przy tym, iż przedmiotowa zmiana regulaminu została zaakceptowana przez Związek Zawodowy Nauczycieli.

Następnie przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady.

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/262/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f). Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu. Poinformował, że projekt ten został zaakceptowany przez Radę Społeczną.

Wobec braku zapytań do projektu uchwały, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady.

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/263/06 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6

Radni zgłosili następujące zapytania i wnioski:

- radny Mąkosa zapytał:

 • czy jest rozważana możliwość skanalizowania ul. Ogrodowej?

 • kiedy zostanie skończony remont chodnika w ul. Częstochowskiej?

- złożył też wniosek o wyrównanie pobocza w dalszej części ul. Częstochowskiej,

- zwrócił także uwagę na brak opłaty rezerwacyjnej oraz wyznaczonych boksów do handlu na targu w Przedborzu

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz Ślusarczyk.

Poinformował, iż temat kanalizacji miasta i wyboru konkretnych miejsc analizowany będzie na najbliższym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, co zostało już ustalone z Przewodniczącym Komisji.

Co do remontu chodnika i wyrównania pobocza w ul. Częstochowskiej, pan Burmistrz poinformował, że gmina dostanie od Starostwa 600 m2 kostki, z czego ok. 400 m2 trafi na ul. Częstochowską.

- radny Bielecki wnioskował o:

 • sprzedaż działek przy ul. Turystycznej,

 • wykonanie parkingu przy kaplicy cmentarnej,

 • modernizację wodociągu Jabłonna-Brzostek-Gaj

 • zorganizowanie spotkanie z przedstawicielami Starostwa w kwestii remontów dróg powiatowych

- zapytał też, kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na Budowę drogi Turystycznej,

Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza pan Sobolewski.

Powiedział, że problem wodociągu Jabłonna-Brzostek-Gaj jest znany gminie, ale z kwestią tą wiążą się pieniądze, których nie ma w budżecie. Podkreślił, iż remont ujęcia wody na GS dotyczy podjęcia decyzji o przeznaczeniu na ten cel ok. 50 tys. zł

Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz zwrócił się z wnioskiem o przygotowanie konkretnego kosztorysu remontu ujęcia wody na GS i przedstawienie go Komisji Rozwoju Gospodarczego.

- radny Dudkiewicz wnioskował o:

 • złapanie bezdomnego psa, który zaczepia przechodniów i samochody przejeżdżające (w ul. Mostowej i Koneckiej),

 • zlikwidowanie kałuży w ul. Słonecznej (przy zbiegu z ul. Wierzbowską),

 • wykonanie pobocza dla pieszych w ul. Radomszczańskiej

 • utworzenie strefy ekonomicznej na terenie Przedborza,

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza pan Sobolewski.

W kwestii bezdomnych psów, poinformował, iż problem ten istotnie występuje na terenie miasta, jednakże zwrócił uwagę na fakt dożywiania zwierząt przez mieszkańców, co ma znaczący wpływ na obecność bezpańskich psów w mieście. Pan Burmistrz podkreślił, iż niebezpieczne dla otoczenia przypadku są wyłapywane i przekazywane do hotelu, co również stanowi miesięczny koszt dla gminy.

Odnośnie strefy ekonomicznej – pan Burmistrz poinformował, że zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Przedbórz, w rejonie ul. Łazickiej, Kieleckiej i Radomszczańskiej zakładają tereny przeznaczone pod inwestycje.

Uchwała taka zostanie przedłożona Radzie na najbliższej sesji.

Co do zlikwidowania kałuży w ul. Słonecznej, pan Burmistrz powiedział, że zostanie wbudowana tam studnia chłonna.

Natomiast sprawa pobocza w ul. Radomszczanskiej leży w gestii gospodarza dróg krajowych, któremu temat ten jest już znany.

Głos zabrała pani Krystyna Koń, która nawiązując do jednej z ostatnich sesji, zapytała, czy i kiedy zostanie przeprowadzona kontrola pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej?

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz Ślusarczyk, który poinformował, że w związku z faktem, iż był nieobecny w pracy przez miesiąc czasu, nie wystąpił o kontrolę ośrodka, ale to zrobi. Dodał też, że nie gwarantuje, czy dojdzie do kontroli, ponieważ stosunkowo niedawno temu ośrodek pomocy społecznej był kontrolowany przez Urząd Wojewódzki. Jednocześnie pan Burmistrz podtrzymał zdanie, iż wystąpi o przeprowadzenie kontroli ośrodka i umożliwi pani Koń kontakt z osobami kontrolującymi.

- radny Nowak zwrócił się z wnioskiem o:

 • wymianę chodnika w ul. Leśnej, na odcinku od pana Chudego do przystanku PKS,

 • utwardzenie dalszej części drogi Leśna (w kierunku posesji pana Ozga)

Ad. 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXXV obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Sporządziła:

Barbara Auguścik

 

Liczba odwiedzin : 952
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-23 13:50:25
Czas publikacji: 2006-11-23 13:50:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak