Sesja XXXVII z dnia 8 września 2006r. 

 
 

Uchwała Nr XXXVII/265/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 8 września 2006r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przedborzu” z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.’’c”art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z. 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806: z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568: z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759: z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457: z 2006 Nr 17 poz.128) oraz art.82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420: z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przedborzu” z dofinansowaniem w formie dopłaty do oprocentowania kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 648.101,00 słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto jeden złotych 00/100.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2007-2011 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§6. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży Burmistrz Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2006.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Uchwała Nr XXXVII/266/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 8 września 2006r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu"


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.’’c”art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z. 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806: z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568: z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759: z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457: z 2006 Nr 17 poz.128) oraz art.82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420: z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na „Budowę hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Przedborzu” do wysokości 2.128.199,00 słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100.

na rok 2006 - 1.834.611,00

na rok 2007 - 293.588,00

pochodzący z linii kredytowych:

 • Banku Rozwoju Rady Europy,

 • Europejskiego Banku Inwestycyjnego

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2008-2016 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży Burmistrz Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2006.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


 Uchwała Nr XXXVII/267/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 8 września 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ art. 165 ust1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 887.665,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 887.665,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 16.714.189,00

wydatki 19.196.901,00

§ 4. Deficyt po zmianach wynosi 2.482.712,00

i zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 5. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.958.453,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 475.741,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjny na 2006 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

  • w pozycji Nr 2 - wprowadza się nakłady na inwestycję pod nazwą „Wodociąg Kaleń” na rok 2007 w wysokości 300.000,00

  • w pozycji Nr 3 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ujęcie wody Konecka” na kwotę 5.000,00 w roku 2006 i 45.000,00 na rok 2007.

 1. Dział 600 Transport i łączność

  • rozdział 60014- zwiększa się w pozycji Nr 1 nakłady na zadaniu „Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych” o kwotę 50.000,00,

  • rozdział 60016 - w pozycji Nr 2 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi Grobla” na kwotę 20.000,00,

  • w pozycji Nr 3 zdejmuje się z wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi Majowa Góra”, w wysokości 10.000,00 a środki przenosi się na remont dróg gminnych,

  • rozdział 60095 - w pozycji Nr 1 wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Utwardzenie placu + zakup i montaż wiaty przystankowej w Przyłankach” w wysokości 10.000,00.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 • w pozycji Nr 1 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa mieszkań socjalnych” w wysokości 10.000,00 na rok 2006 i 200.000,00 na rok 2007.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

 • w pozycji Nr 1 zwiększa się nakłady o kwotę 614.398,00 na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” na rok 2006 oraz zmniejsza się nakłady o kwotę 614.398,00 na 2007 rok.

 • w pozycji Nr 2 zwiększa się nakłady o kwotę 800.000,00 z tytułu uzyskanej dotacji, jednocześnie zmniejsza się nakłady o kwotę 948.551,00 (tj. 800.000, 148.551,00) w związku ze zmianą źródeł finansowania tej inwestycji oraz po przeprowadzonym przetargu,

 • w pozycji Nr 3 zdejmuje się z wykonania zadanie pod nazwą „Zakup i montaż pieca c.o. w P. Sz. P w Górach Mokrych” w wysokości 35.000,00, a środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku P. Sz. P. w Górach Mokrych”

znajdujące się w pozycji Nr 4 w wysokości 35.000,00,

 1. Dział 851 Ochrona Zdrowia

 • zwiększa się nakłady w pozycji Nr 1 o kwotę 130.000,00 na zadaniu

„ Termomodernizacja budynku SPOZ”.

 1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  1. w pozycji Nr 1 zdejmuje się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku gospodarczego w Przyłankach” w wysokości 10.000,00, a środki te przenosi się do rozdziału 60095 pozycji Nr 1 na zadanie „Utwardzenie placu + zakup i montaż wiaty przystankowej w Przyłankach „ w wysokości 10.000,00

§ 8. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.022.424,00

z przeznaczeniem na:

1) występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości 500.000,00

2) planowany deficyt budżetu w wysokości 2.482.712,00

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 39.712,00

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


 UCHWAŁA NR XXXVII/268/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 8 września 2006r.


w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 27 oraz art. 11 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą nr X/62/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz przyjętego uchwałą Nr XVII/122/99 Rady Miejskiej w Przedborzu zwanego dalej „zmianą Studium”.
§ 2. Integralną częścią zmiany Studium są załączniki do niniejszej uchwały:
 1. zmiana ustaleń tekstowych Studium – załącznik nr 1.

 2. zmiana rysunku Studium miasta Przedborza w skali 1:10000 – załącznik nr 2.

 3. zmiana rysunku Studium gminy Przedbórz w skali 1:25000 – załącznik nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXVII/269/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 8 września 2006r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ ,w związku z art. 13 ust. l, art.28, art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm. / uchwala się, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagacie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 544/1 o powierzchni 1,46 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW PT1R/00022975/2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Przedbórz na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2006r. Nr SP.VII.7723/R/944/2006/E.P.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVII/271/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 8 września 2006r.


w sprawie ustalenia wyjściowej wysokości czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 ,poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1,art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ Rada Miejska w Przedborzu uchwala ,co następuje :

§1. Ustala się wyjściową wysokość czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Przedbórz :

Lp.

Grunty użytkowane na cele

Stawka za 1 m2 gruntu

miesięcznie w zł netto

1.

grunty rolne

0,01zł - rocznie

2.

grunty na cele rekreacyjne

0,02 zł

3.

grunty na cele usługowe

1,20 zł

4.

grunty na cele handlowe

do 100m2-2,40 zł

od 101-300m2 -1,20 zł

od 301m2 -0,60 zł

5.

grunty na cele nauki zawodu

0,12 zł

6.

grunty na cele czasowego powiększenia siedliska

0,05 zł/m2 rocznie

7.

grunty pod garażami

0,06 zł

8.

grunty pod czasowe ogródki przydomowe

0,10 zł/m2 rocznie

9.

grunty pod parkingi


0,06 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/89/92 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia

30 grudnia 1992r w sprawie ustalenia cen gruntów stanowiących własność

gminy oraz stawek czynszu za dzierżawę tych gruntów zmieniona uchwałami:

1) Nr IV/20/94 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 września 1994r. ,

2) Nr XXIV/121/96 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 listopada 1996r.,

3) Nr XXXII/168/97 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 czerwca 1997r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


UCHWAŁA Nr XXXVII/270/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 8 września 2006r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. -Dz.U. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm. /, oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /

Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości położonej w Przedborzu obręb nr 8 oznaczonej jako działka nr 4/2 o powierzchni 0,6062 ha z przeznaczeniem na czasowe urządzenie i prowadzenie ogólnodostępnego parkingu.

Powyższa działka jest własnością Gminy Przedbórz.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Radomsku księga wieczysta KW PT1R/00031502/2.

§ 2.Dzierżawca zostanie wybrany w trybie postępowania przetargowego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr XXXVII/272/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 8 września 2006 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 943, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400), Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§1. W załączniku do uchwały nr XXV/180/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przedbórz (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego Nr 140, poz. 1424 i Nr 311, poz. 2893) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Miesięczna wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 określa poniższa tabela:

Lp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia odpowiadająca procentowo kwocie, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość stypendium odpowiadająca procentowo kwocie, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

1.

Do 30%


Od 150% - 200%


2.

Powyżej 30% a mniej niż 70%

Od 110% a mniej niż 150%

3.

Powyżej 70% - 100%

Od 80% a mniej niż 110%

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Liczba odwiedzin : 1125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-09-15 12:51:27
Czas publikacji: 2006-09-15 12:51:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak