Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006r. 

 
 
PROTOKÓŁ
z XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 30 sierpnia 2006 roku

XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 13:00 i trwała do godz. 13:15.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wziął udziału Przewodniczący Rady Miejskiej radny Ryszard Bielecki

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza Miasta

Ad 1.

Otwarcia sesji zwołanej w trybie natychmiastowym dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – radny Wojciech Magdziarz.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wcześniej.

Ad. 2

Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, po czym głos zabrał pan Burmistrz Ślusarczyk.

Przepraszając za tryb zwołania sesji, poinformował, iż Narodowy Fundusz dając pieniądze żąda całego szeregu załączników, w tym m.in. uchwały Rady upoważniającej Burmistrza do przyjęcia dotacji. Wobec powyższego wystąpiła konieczność podjęcia takiej uchwały w celu zawarcia umowy z Funduszem.

Kończąc powiedział, że po długich staraniach i komplikacjach związanych ze zmianą Zarządu Funduszu, gmina otrzyma dotację w wys. 800.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zastosowanie źródła ciepła wykorzystującego biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, połączone z kompleksową termomodernizacją obiektu”.

Radny Naczyński zapytał, czy dotacja ta uwzględnia również dodatkowe roboty w ramach termomodernizacji szkoły oraz jaki procent wartości inwestycji stanowi dofinansowanie Funduszu?

Odpowiadając pan Burmistrz poinformował, że dotacja uwzględnia dodatkowe prace i stanowi 44,4% całości nakładów na zadanie.

Następnie Przewodniczący Magdziarz przystąpił do głosowania nad w/w projektem uchwały.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 14 głosów za, wobec czego Uchwała Nr XXXVI/264/06 Rady Miejskiej w przedborzu z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podjęta i przekazana do realizacji.

Ad. 3

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Magdziarz zakończył XXXVI obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Przedbórz, dn. 22.09.2006 r. Protokół sporządziła:

Barbara Kowalik


 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-23 13:56:33
Czas publikacji: 2006-11-23 13:56:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak