Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 8 września 2006r. 

 
 
PROTOKÓŁ
z XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 19 września 2006 roku


XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 12:00 i trwała do godz. 12:25.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wziął udziału radny Zenon Dudkiewicz

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Ad 1.

Otwarcia sesji zwołanej w trybie natychmiastowym dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej wraz z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 został przesłany radnym wcześniej.

Ad. 2

Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2006, po czym o głos poprosił pan Burmistrz Ślusarczyk.

Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę do w/w projektu, polegającą na zwiększeniu nakładów o kwotę 5 tys. zł na zadaniu „Modernizacja dróg we wsi Żeleźnica i Policzko” łącznie zadanie to stanowiłoby wartość 20 tys. zł.

Przedmiotowa kwota 5 tys. zł pochodzi przestrzennego oszczędności w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego.

Głos zabrał radny Naczyński, który zgłosił wniosek o przeniesienie na rok 2007 środków finansowych w wys. 48 tys. zł z remontu dróg powiatowych (ul. Kanałowa i Pocztowa, Młynarska), co pozwoliłoby w przyszłym roku wykonać prace remontowe chodników Zakładowi Usług Komunalnych, zamiast teraz zewnętrznej, droższej firmie.

Natomiast radny Mąkosa zgłosił wniosek o dopisanie w projekcie uchwały konkretnych nazw ulic do poszczególnych zadań, tj.:

- w rozdziale 60014 – remont chodników w mieście przy drogach powiatowych (ul. Kanałowa, ul. Pocztowa) - zwiększenie nakładów o kwotę 48.000,00;

- w rozdziale 60016 – remont chodników przy drogach gminnych – zwiększenie nakładów o kwotę 20.000,00

Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie wniosek pana Burmistrza Ślusarczyka, który zgłosił autopoprawkę dotyczącą zwiększenia nakładów o kwotę 5 tys. zł na zadaniu „Modernizacja dróg we wsi Żeleźnica i Policzko”.

W wyniku głosowania powyższa zmiana została zaakceptowana jednogłośnie.

Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie wniosek radnego Naczyńskiego o przesunięcie zadania „Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych” o wartości 48 tys. zł na rok przyszły.

Wniosek nie zyskał poparcia Rady.

Wynik głosowania stanowił 1 głos za i 13 przeciw.

Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie wniosek radnego Mąkosy, który zwrócił się o dopisanie konkretnych nazw ulic do poszczególnych remontów chodników w mieście.

Wniosek został przyjęty.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów za i 1 wstrzymujący się ( głosowanie odbyło się przy udziale 13 radnych, nieobecność radnego Margasa).

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 z uwzględnieniem zaakceptowanych wcześniej poprawek.

Wynik głosowania stanowił 13 głosów za i 1 wstrzymujący się, wobec czego Uchwała Nr XXXVIII/273/06 w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 została podjęta i przekazana do realizacji.

Ad. 3

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXXVIII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Przedbórz, dn. 25.09.2006 r. Protokół sporządziła:

Barbara Kowalik

 

Liczba odwiedzin : 873
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-23 14:00:07
Czas publikacji: 2006-11-23 14:00:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak