Zarządzenie Nr 100/05 

 
 

Zarządzenie Nr 100/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 grudnia 2005r.


zmieniające zarządzenie w sprawie „instrukcji inwentaryzacyjnej”

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./

zarządzam co następuje:

§ 1. W części II załącznika do Zarządzenia Nr 7/2002 Burmistrza Miasta

Przedborza z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

określona w § 2 tabela stawki amortyzacji środków trwałych otrzymuje

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Przedborza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1060
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-10-17 09:02:44
Czas publikacji: 2006-10-17 09:02:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak