Zarządzenie Nr 44/06 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 43/2006

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 11 września 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. / oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 39/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ze składu komisji odwołuje się Panią Zofię Grabowską,

2) skład komisji uzupełnia się o Panią Zdzisławę Kazimierczak.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Liczba odwiedzin : 913
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 13:45:29
Czas publikacji: 2007-01-29 13:45:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak