Zarządzenie Nr 45/06 

 
 

Zarządzenie Nr 45/06

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 15 września 2006 r.

w sprawie powołania komisji kontroli wewnętrznej i spisu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 póz. 694 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 póz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ l. Powołuje się komisję kontroli i spisu spośród pracowników Urzędu Miejskiego w składzie:

1. Magdalena Duńska - Przewodnicząca komisji

2. Wiesława Janosik - Członek

3. Monika Dorozińska - Członek

Komisja w terminach nie zapowiedzianych jeden raz w kwartale sprawdza stan gotówki w kasie /dochody oraz wydatki/ i porównuje z ewidencją wykazaną w raporcie kasowym. Kontroluje również inne walory pieniężne znajdujące się w kasie oraz depozyty gotówkowe nie stanowiące własności urzędu /np. Znaki skarbowe weksle, gwarancje bankowe/. Na okoliczność kontroli sporządza protokół, który przedkłada skarbnikowi.

Komisja powyższa w dniu 31 grudnia dokona spisu z natury /kasa -środki pieniężne inne wartości oraz materiały i towary 310/.

Komisja w w/w składzie w przypadkach doraźnych potrzeb będzie pełniła funkcję zespołu spisowego /spis z natury/.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji kontroli wewnętrznej i spisu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 13:40:46
Czas publikacji: 2007-01-29 13:40:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak