Zarządzenie Nr 48/06 

 
 

Zarządzenie Nr 48/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 września 2006

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę parkingu przy ulicy Cmentarnej w Przedborzu oraz remont chodnika przy ulicy Kanałowej w Przedborzu”

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ z a r z ą d z a m ,

c o   n a s t ę p u j e :

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Jarosław Chudy -Przewodniczący

2. Jarosław Zimny -Z-ca Przewodniczącego

7. Waleria Krawczyk -Sekretarz

8. Izabela Poborska -członek

9. Anna Kuder -członek

10.Artur Koski -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę parkingu przy ulicy Cmentarnej w Przedborzu oraz remont chodnika przy ulicy Kanałowej w Przedborzu”

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 917
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-21 12:35:26
Czas publikacji: 2006-11-21 12:35:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak