Sesja XVII z dnia 30 października 2007r. 

 
 

Uchwała Nr XVII/94/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 października 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 88 poz.587), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 103 385,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 85 385,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody  17 722 044,28

wydatki   18 349 169,28

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 627 125,00

który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, kredytu i pożyczki.

§ 5.1 Przychody budżetu i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 1 051 440,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.2 Rozchody budżetu wynoszą 424 315,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6.Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:
 

 1. Dział 600 – Transport i łączność

  1.1 Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmiany
  w poz. Nr 1 na zadaniu pod nazwą „Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych” polegającej na zwiększeniu środków o kwotę 27 000,00.

  1.2 Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wprowadza się zadania inwestycyjne na rok 2008 w pozycjach:

 • Nr 3 zadanie pod nazwą „ Zakup programu komputerowego” w wysokości 10.000,00

 • Nr 5 zadanie pod nazwą „Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche oraz ul. Cegielniana” w wysokości 150 000,00,

 • Nr 6 zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu”

w wysokości 50.000,00

 1. Dział 630 – Turystyka

2.1 Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmiany:

 • w poz. Nr 1 na zadaniu pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza” poprzez zmniejszenie środków o kwotę 110 000,00,

 • w poz. Nr 3 na zadaniu pod nazwą „Rewitalizacja miasta-etap I: Przebudowa ul. Mostowej” zwiększa się nakłady o kwotę 10 000,00

 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.1 Rozdział 70095 – Budowa mieszkań socjalnych - dokonuje się zmiany w pozycji Nr 1 na zadaniu „Budowa mieszkań socjalnych” poprzez zwiększenie nakładów w roku 2008 w wysokości 68 149,00

 1. Dział 750 – Administracja Samorządowa

4.1 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmiany w pozycji Nr 2 na zadaniu „Wymiana okien w Ratuszu” poprzez zmianę nazwy zadania na „Renowacja budynku Ratusza”, jednocześnie zmniejszając nakłady w roku 2008 w wysokości 100.000,00 i wprowadzając na rok 2009 kwotę 500 000,00

 1. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.1 Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- dokonuje się zmiany w pozycji Nr 1 na zadaniu „Zakup samochodu bojowego” poprzez zmianę nazwy zadania na „Modernizacja samochodu bojowego”, jednocześnie zmniejszając kwotę nakładów w roku 2008 w wysokości 50 000,00.

 1. Dział 801-Oświata i wychowanie

6.1 Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe - dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu środków na zadanie wykazane w poz. Nr 4 pod nazwą „Monitoring kompleksu szkolnego” w wysokości 9144,00, i przeniesieniu do rozdziału 80195 w związku z uzyskaniem dofinansowania w tym rozdziale.

6.2 Rozdział 80104 – Przedszkola – dokonuje się zmian polegających na:

 • zwiększeniu nakładów na zadaniu w poz. Nr 1 pod nazwą „Ciepłociąg – Przedszkole” o kwotę 45 000,00,

 • wprowadzeniu do budżetu zadania wykazanego w pozycji Nr 2 pod nazwą „ Zakup drukarki laserowej” w kwocie 560,00.

6.3 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- w pozycji Nr 1 wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Zakup foteli do autobusu szkolnego” do realizacji w roku 2008 w wysokości 14 000,00.

6.4 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się zadanie wykazane w poz. Nr 1 pod nazwą „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach oświatowych” w wysokości 37 644,00

 1. Dział 851 – Ochrona zdrowia

7.1 Rozdział - 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze -wprowadza się zadanie wykazane w poz. Nr 1 o nazwie „ Dofinansowanie zakupu łóżka automatycznego dla SPZOZ w Przedborzu w kwocie 2 000,00.

7.2 Rozdział – 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wprowadza się zadnie
w poz. Nr 1 o nazwie” Dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla SPZOZ
w Przedborzu w wysokości 5.000,00

7.3 Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wprowadza się zmiany na zadaniu w poz. Nr 1 pod nazwą „Termomodernizacja SPZOZ w Przedborzu poprzez zmniejszenie o kwotę 7.000,00

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.1 Rozdział 92195– Pozostała działalność– wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa muszli koncertowej „ w wysokości 200 000,00 do realizacji w roku 2008

§ 7. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 064 426,00

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Uchwała Nr XVII/95/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) i art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844; zmiany: z 2005 r. 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 251 poz. 1847), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Przedbórz w następujących wysokościach:

1/ za zajęcie powierzchni do 18 m2 - 12 zł;

2/ za zajęcie powierzchni powyżej 18 m2 - 17 zł;

3/ przy sprzedaży przez sprzedających wyroby własnej produkcji rolnej ze skrzynki, kosza, ręki - 6 zł;

4/ przy sprzedaży zwierząt gospodarskich (od 1 sztuki):

a) koń dorosły - 9 zł

b) młodzieży (konie, bydło) - 6 zł

c) bydło dorosłe - 8 zł

d) prosięta od 1 do 20 szt. - 1 zł

e) prosięta powyżej 21 szt. - 2 zł

f) kozy i owce - 2 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Ustala się inkasenta opłaty targowej w osobie Pana Mirosława Kapuścińskiego, zam. 97 – 570 Przedbórz, ul. M. Konopnickiej 4.

3. W przypadku niemożliwości dokonania poboru opłaty targowej przez inkasenta wskazanego w ust. 2 ustala się inkasenta w osobie Pana Łukasza Margielewskiego, zam. 97- 570 Przedbórz, Wojciechów 20.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% pobranej kwoty opłaty targowej. Wypłata inkasentowi wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu na koniec każdego miesiąca z dołu, po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z pobranej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/144/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XVII/96/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 30 października 2007 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XV/86/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 338, poz. 2948 z 16.12.2003r.) w § 1 dodaje się pkt. 8, który otrzymuje brzmienie : budynki klubów sportowych będące ich własnością lub będące w ich posiadaniu, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2007r.

 

Liczba odwiedzin : 900
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-06 12:59:12
Czas publikacji: 2007-12-06 12:59:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak