Sesja XVIII z dnia 22 listopada 2007r. 

 
 

 Uchwała Nr XVIII/97/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,Nr 173 poz.1218) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 509 589,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 509 589,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 18 288 003,25

wydatki 18 915 128,25

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.1 Rozdział 01095 – pozostała działalność- dokonuje się zmiany w poz. Nr 1 na zadaniu pod nazwą „Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie (Stodolniana, Gaj –Policzko , Grobla, Cmentarna, Turystyczna, Miejskie Pola )” polegającej na zwiększeniu środków o kwotę 15.000,00

  1. Dział 600 – Transport i łączność

2.1 Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany źródeł finansowania na zadaniu wykazanym w poz. Nr 1 pod nazwą „Modernizacja dróg we wsiach: Policzko, Góry Suche, Borowa” o kwotę 10.000,00, które polegały na zmniejszeniu środków własnych, a zwiększeniu środków z tytułu dotacji uzyskanej na drogę Policzko.

  1. Dział 750 – Administracja Samorządowa

3.1 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmiany w pozycji Nr 1 na zadaniu „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” poprzez zmniejszenie nakładów w wysokości 5.000,00

  1. Dział 801- Oświata i wychowanie

4.1 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dodaje się zadanie wykazane w pozycji Nr 2 pod nazwą „Zakup zmywarki szorująco- czyszczącej dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu” w kwocie 11 000,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Uchwała Nr XVIII/98/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974/ i art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844; zmiany: z 2005 r. 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 245 poz. 1775, Nr 251 poz. 1847/, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Przedbórz w następujących wysokościach:

1/ za zajęcie powierzchni do 18 m2, zastrzeżeniem pkt 3 i 4 - 12 zł;

2/ za zajęcie powierzchni powyżej 18 m2, zastrzeżeniem pkt 3 i 4 - 17 zł;

3/ przy sprzedaży przez sprzedających wyroby własnej produkcji rolnej ze skrzynki, kosza, ręki - 6 zł;

4/ przy sprzedaży zwierząt gospodarskich (od 1 sztuki):

a) koń dorosły - 9 zł;

b) młodzieży (konie, bydło) - 6 zł;

c) bydło dorosłe - 8 zł;

d) prosięta od 1 do 20 szt. - 1 zł;

e) prosięta powyżej 21 szt. - 2 zł;

f) kozy i owce - 2 zł.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Ustala się inkasenta opłaty targowej w osobie Pana Mirosława Kapuścińskiego, zam. 97- 570 Przedbórz.

3. W przypadku niemożliwości dokonania poboru opłaty targowej przez inkasenta wskazanego w ust. 2 ustala się inkasenta w osobie Pana Łukasza Margielewskiego, zam. 97- 570 Przedbórz, Wojciechów.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% pobranej kwoty opłaty targowej. Wypłata inkasentowi wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu na koniec każdego miesiąca z dołu, po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z pobranej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/144/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XVII/95/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2007 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XVIII/99/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484, z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz. 1775 ), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Przedbórz:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł od 1 m² powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0, 15 zł od 1 m² powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm. )

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/140/2004 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 329 poz. 2918 ).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.


 Uchwała Nr XVIII/100/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie rocznej stawki podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 10 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.1847, Nr 245 poz. 1775), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek od środków transportowych

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420,00 zł

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      630,00 zł

            c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton              800,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a)z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

- o liczbie osi jezdnych dwie                600,00 zł

            - o liczbie osi jezdnych trzy                 1.050,00 zł

            - o liczbie osi jezdnych cztery i więcej 1.700,00 zł

           b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- o liczbie osi jezdnych dwie               1.300,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy                 1.580,00 zł

            - o liczbie osi jezdnych cztery i więcej 2.454,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

            - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   500,00 zł

            - powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton   700,00 zł

            - od 9 ton i poniżej 12 ton               1.000,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie:

       - o liczbie osi jezdnych dwie 1.412,00 zł

        - o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.246,00 zł

    b) powyżej 36 ton, które mają:

          - dwie osie jezdne 1.412,00 zł

          - trzy osie jezdne i więcej 1.724,00 zł

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

     a) od 12 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi jezdnych dwie            1.900,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.724,00 zł

b)  powyżej 36 ton, które mają:

- dwie osie jezdne            1.938,00 zł

- trzy osie jezdne i więcej 2.500,00 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- od 7 ton i poniżej 12 ton 500,00 zł

7. Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych jedna             320,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie              900,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej   678,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna 320,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.200,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.000,00 zł

8. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą:

                a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych jedna 562,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.292,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 942,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna 562,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.750,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.300,00 zł

9. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 800,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/09/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 433 poz. 3849).

§ 4. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2008r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2008 roku.


Uchwała Nr XVIII/101/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128; Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 4 z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 165 poz. 1171) w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, zmiany: z 2007 r. Dz. U. Nr 85 poz. 571, Dz. U. Nr 115 poz. 789, Dz. U. Nr 165 poz. 1171) Rada Miejskiej w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiadamia się Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku od dnia 31 lipca 1990 roku zwanego oświadczeniem lustracyjnym, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

2. Wzór oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ust. 1 określony został w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 165 poz. 1171).

§ 2. Informuje się, że niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w ust. 1 powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynie termin do złożenia oświadczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XVIII/102/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) Rada Miejska w Przedborzu, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych, uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r. zatwierdzonych Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od dnia 1 lutego 2008 roku.


 Uchwała Nr XVIII/103/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) Rada Miejska w Przedborzu, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych, uchwala co następuje:


§ 1. Przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Przedbórz na okres: od dnia 3 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zatwierdzonych Uchwałą Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od dnia 3 stycznia 2008 roku.


  Uchwała Nr XVIII/104/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok w brzmieniu określonym poprzez załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Sprawozdanie z realizacji uchwały Burmistrz Miasta złoży w terminie do 30 kwietnia 2009 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik


Uchwała Nr XVIII/105/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 116 poz. 1203; Nr 120 poz. 1055, Dz.U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 roku, Nr 17, poz. 128; Nr 102, poz. 1055; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873, Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 roku Nr 155 poz. 1298; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 146; Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok zwany dalej „Programem współpracy Gminy Przedbórz na 2008 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 997
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-12-07 09:39:06
Czas publikacji: 2007-12-07 09:39:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak