Sesja V z dnia 11 stycznia 2006r. 

 

 

Uchwała Nr V/25/2007
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 11 stycznia 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U nr 85 poz.539, z 1998r nr 906 poz. 668, z 2001r. nr129 poz. 1440, z 2002 nr 113 poz. 984), art. 13 ust. 1-2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 nr 13 poz. 123, z 2002 r. nr 41poz. 364, z 2003 nr 96 poz. 874, nr 162 poz. 1568), art. 40 ust. 2 puk. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 nr 142 poz. 1591, z 2002 nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984,
nr 153 poz. 1271, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337). Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/138/2000 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej. im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 r. oraz Uchwała XXX/231/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do uchwały


Uchwała Nr V/26/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum Ludowemu w Przedborzu

Na podstawie art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku Nr 5 poz. 24, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz 984, z 2003r. nr 162, poz 1568, z 2005r. nr 64, poz. 565 i art 18 ust. 2 pkt 15 art 40, ust. 2 art. 41 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Muzeum Ludowemu w Przedborzu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/201/98 z dnia 19 marca 1998r. w sprawie Statutu Muzeum Ludowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do uchwały


 Uchwała Nr V/27/2007

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie wyposażenia w majątek Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Przedborzu wraz z filią Nr l w Górach Mokrych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyposaża się Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Przedborzu wraz z filią biblioteczną w majątek określony szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 Uchwała Nr V/28/2007

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyposaża się Muzeum Ludowe w Przedborzu w majątek określony szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 Uchwała Nr V/29 /2007

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie wyposażenia w majątek Miejski Dom Kultury w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyposaża się Miejski Dom Kultury w Przedborzu w majątek określony szczegółowo w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


 UCHWAŁA NR V/30/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 11 stycznia 2007 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art., 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tj.: Dz. U. Nr 239, poz. 2019, Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) w związku z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 43 ust. 2 a Ustawy – Prawo wodne, Wojewoda wyznacza aglomerację tzn. tereny na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Przygotowany przez gminę projekt planu aglomeracji – po zweryfikowaniu przez Wojewodę Łódzkiego – podlega zaopiniowaniu przez radę Miejską.

Plan aglomeracji dla Gminy przedbórz


 


Liczba odwiedzin : 1035
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-22 09:39:41
Czas publikacji: 2007-01-22 09:39:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak