Sesja VI z dnia 26 lutego 2007r. 

 

 

Uchwała Nr VI/31/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie zarządzenia poboru inkasa poboru podatku: od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego, w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.6 ust.12, art.14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami/, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami/, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami/, art.28 § 4 i art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005 r. Nr 8,poz.60 z późniejszymi zmianami/, uchwala się co następuje:

§ 1

Zarządza się pobór podatku:

1/ od nieruchomości

2/ od posiadania psów

3/ rolnego

4/ leśnego

od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2

Ustala się, że inkasentem podatków, o których mowa w § 1 jest mieszkaniec właściwego sołectwa wg miejsca położenia przedmiotu opodatkowania, wymieniony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Z tytułu inkasa inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15% zebranej kwoty podatku.

2.Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej pobranej raty podatku w terminie 14 dni od dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5

Traci moc uchwała Nr V/35/03 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2003 roku

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku:

- od nieruchomości

- od posiadania psów

– rolnego

– leśnego

w drodze inkasa

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do uchwały


UCHWAŁA NR VI/32/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie planu pracy Komisji w Przedborzu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 68 załącznika do uchwały Nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 203, poz. 1942) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na 2007 r., jak niżej:

1) Komisji Rewizyjnej wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wg załącznika Nr 2 niniejszej uchwały,

3) Komisji Spraw Obywatelskich wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR VI/33/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2007 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały


UCHWAŁA NR VI/34/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), § 14 ust. 1 załącznika do uchwały Nr III/7/98 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Ochrony Zdrowia w Przedborzu zmienionego uchwałami Nr IV/17/98 z dnia 18 listopada 1998 r., VI/27/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. XIV/88/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r., XXIII/153/00 z dnia 31 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 187 poz. 2651) uchwala się, co następująco:

§ 1

Powołuje się Radę Społeczną działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu zwana dalej Radą Społeczną w składzie:

- Zofia Będkowska,

- Aneta Olejnik,

- Andrzej Bobras,

- Grzegorz Trzeciak,

- Jan Mąkosa.

§ 2

Powołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 5. 03. 2007 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR VI / 35 / 07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 luty 2007 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren  Gminy Przedbórz

 Na podstawie art. 8 ust.2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz.1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128)

Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje: 

 § 1.  Wyraża zgodę na zawarcie porozumień w sprawie przejęcia od Powiatu Radomszczańskiego zadań z zakresu:

- budowy i remontów chodników w pasie drogowym dróg powiatowych,

- zimowego utrzymania dróg powiatowych,

- letniego utrzymania dróg powiatowych

zgodnie z projektami stanowiącymi załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Czas trwania porozumień ustala się na okres bieżącej kadencji Rady Miejskiej z możliwością corocznej negocjacji porozumień. 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


UCHWAŁA NR VI/36/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ w związku z art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Przedbórz, położonej w Przedborzu obręb nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/5 o powierzchni 59m2 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

§ 2. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta KW PT1R/00055267/6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr VI/37/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007r.

dotycząca uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, w związku z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody / Dz. U. z 2004r. Nr 92,poz. 880 z późn. zm./ Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedłożony przez Wojewodę Łódzkiego projekt rozporządzenia w sprawie Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wnosi się o wyłączenie pkt 8 w § 3 ust.1 opiniowanego projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalsko – Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr VI/38/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007r.


dotycząca uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, w związku z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody / Dz. U. z 2004r. Nr 92,poz. 880 z późn. zm./ Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedłożony przez Wojewodę Łódzkiego projekt rozporządzenia w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z zastrzeżeniem § 2 i § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Wnosi się o wyłączenie z tworzonego Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu terenu w granicach geodezyjnych miasta Przedborza, gdyż brak tego wyłączenia uniemożliwi realizację ewentualnej zabudowy uzupełniającej na działkach przy ulicach przylegających do rzeki Pilicy/ul. Krakowska,Browarna, Konecka, Cegielniana,Ogrodowa/, na których zabudowania znajdują się w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej rzeki Pilicy, zaś obszar w granicach geodezyjnych miasta Przedborza nie jest terenem o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

§ 3. Wnosi się o wyłączenie pkt 8 w § 3 ust.1 opiniowanego projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr VI/39/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007r.

dotycząca uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, w związku z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody / Dz. U. z 2004r. Nr 92,poz. 880 z późn. zm./ Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedłożony przez Wojewodę Łódzkiego projekt rozporządzenia w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wnosi się o wyłączenie pkt 8 w § 3 ust.1 opiniowanego projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR VI/40/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Przedbórz do Polskiego Projektu 400 Miast

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Miasto i Gmina Przedbórz przystępuje do programu pod nazwą „Polski Projekt 400 Miast”, który realizowany jest w zakresie redukcji ryzyka zawałów serca i udarów mózgu wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce.

§ 2

Na koordynatora powołuje się Panią Renatę Koską, która będzie upoważniona do występowania w imieniu władz samorządowych do kontaktów z realizatorami projektu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedbórz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR VI/41/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich

         Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Przewodniczącą Komisji Spraw Obywatelskich w osobie Pani Zofii Będkowskiej.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 5384
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-03-05 11:23:44
Czas publikacji: 2007-03-05 11:23:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak