Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2007r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z V sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 11 stycznia 2007 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonych list obecności. 

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczanskiego

Ad 1.

Obrady V sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13:00  i trwały do godz. 14:00.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 12 radnych.

(nieobecność usprawiedliwiona radnego Mąkosy, spóźnienie radnego Zawiszy). 

Ad.2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Rady radny Słoniewski przystąpił do realizacji punktu: podjęcie uchwał:

a)     odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu. Wobec braku pytań do w/w projektu, Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr V/25/07  została  przekazana do realizacji.

b)    Przewodniczący Rady radny Słoniewski przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ludowego w Przedborzu i poddał go pod głosowanie.

Wynik stanowił jednogłośna akceptację Rady – uchwała Nr V/26/07  została przyjęta i powierzona do wykonania Burmistrzowi Miasta.

c)     Przewodniczący Rady radny Słoniewski przeczytał projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Przedborzu wraz z filią Nr 1 w Górach Mokrych i poddał go pod głosowanie.

Wynik stanowił jednogłośna akceptację Rady – uchwała Nr V/27/07  została przyjęta i powierzona do wykonania Burmistrzowi Miasta.

d)    Przewodniczący Rady radny Słoniewski przeczytał projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu.

Wobec braku pytań do w/w projektu przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr V/28/07  została  przekazana do realizacji.

e)     Przewodniczący Rady radny Słoniewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejski Dom Kultury w Przedborzu, po czy przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania stanowił jednomyślną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr V/29/07  została  przekazana do realizacji.

W związku z nieobecnością pana Burmistrza w obradach, Przewodniczący ogłosił przerwę, podczas której pan Burmistrz dojechał na posiedzenie Rady.

Po przerwie wznowiono obrady.

f)      Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji, po czym oddał głos panu Burmistrzowi Naczyńskiemu.

Pan Burmistrz zaznaczył, iż konieczność podjęcia tej uchwały wiąże się z możliwością wystąpienia o środki unijne. Pan Burmistrz przedstawił planowaną kolejność realizacji kanalizacji ściekowo-burzowej w mieście w latach 2008-2015 oraz szacowane koszty zadania.

Ponadto zwrócił uwagę na problem z przesiąkami, które występują w kanalizacji na ul. Kanałowej i Młynarskiej. Powiedział, iż należy się zorientować, jakie będą koszty uszczelnienia sieci. Dodał też, że obecna oczyszczalnia ścieków jest w stanie „przerobić” zakładane w projekcie planu aglomeracji ilości ścieków.

         Następnie wobec braku pytań, Przewodniczący Słoniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji.

Wynik głosowania stanowił jednomyślną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr V/30/07  została  przekazana do realizacji. 

Ad. 4

Radny Borciuch złożył pismo mieszkańców Wymysłowa, którzy zwrócili się o poprawę odcinka drogi prowadzącej do ich miejscowości. 

Ad. 5

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny  Słoniewski zakończył V sesję Rady Miejskiej w dniu 11 stycznia 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 938
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-03-06 09:09:15
Czas publikacji: 2007-03-06 09:09:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak