Sesja X z dnia 16 maja 2007r. 

 
 

 UCHWAŁA Nr X/57/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego–bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz.1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 144; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z.2002 Nr 76, poz. 694; Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, nr 146,poz.1546, Nr 145,poz.1535, Nr 213, poz.2155, Dz. U. z 2005r. Nr 10 poz.66, Nr 184 poz. 1539,Nr 267 poz.2252) oraz art. 67 ust.1 i 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408; zmiany: Dz. U. z 1992 r. Nr 63 poz. 315; Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591; Dz. U. z 1995 r. Nr 138 poz. 682; Nr 141 poz. 692; Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110; Dz. U. z 1997 r. Nr 104 poz. 661; Nr 121 poz. 769; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr 162 poz. 1115; Dz. U. z 1999 r. Nr 28 poz. 255; Nr 28 poz. 256; Nr 84 poz. 935; Dz. U. 2000 r. Nr 3 poz. 28; Nr 12 poz. 136; Nr 43 poz. 489; Nr 84 poz. 948; Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 45; Nr 88 poz. 961; Nr 100 poz. 1083; Nr 111 poz. 1193; Nr 113 poz. 1207; Nr 126 poz. 1382; Nr 126 poz. 1383; Nr 126 poz. 1384; Nr 128 poz. 1407; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391; Nr 124 poz. 1151;Nr 124 poz. 1152; Nr 171 poz. 1663; Nr 213 poz. 2081; Nr 223 poz. 2215; Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz.2703; Dz. U. z 2005r.Nr 164 poz.1365; Nr 169 poz.1420; Nr 239 poz.2020;Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:  Uchwała Nr X/58/07

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 202.862,04 zł. i rachunkiem zysków i strat wykazującym kwotę + 153.996,63 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2006.

              Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości „Roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający , nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”.

           W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały celem zatwierdzenia .

 


Uchwała Nr X/58/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum Ludowego w Przedborzu

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24, zmiany: z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 162 póz. 1568, z 2005 r. Dz. U. Nr 64 poz. 565) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 póz. 1337)

§ 1.

Nadaje się Statut Muzeum Ludowemu w Przedborzu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3.

Traci moc uchwała nr V/26/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ludowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do uchwały >>

 


UCHWAŁA Nr X/59/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 maja 2007r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 27 oraz art. 11 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą nr X/62/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz przyjętego uchwałą Nr XVII/122/99 Rady Miejskiej w Przedborzu zwanego dalej „zmianą Studium”.

§ 2. Integralną częścią zmiany Studium są załączniki do niniejszej uchwały: 

1) zmiana ustaleń tekstowych Studium – załącznik nr 1.
2)  zmiana rysunku Studium miasta Przedborza w skali 1:10000 –załącznik nr. 2
3)  zmiana rysunku Studium gminy Przedbórz w skali 1:25000 – załącznik nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXXVII/268/06 z dnia 8 września 2006r. Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz z przyczyn stwierdzenia konieczności dokonania zmian w części projektu zmiany Studium

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 - zmiana ustaleń tekstowych Studium

Załącznik nr 2 - zmiana rysunku Studium miasta Przedborza w skali 1:10000

Załącznik nr 3 - zmiana rysunku Studium gminy Przedbórz w skali 1:25000


 

 

UCHWAŁA NR X/60/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 40, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6, ust. 2 – 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:

1) odbioru odpadów komunalnych terenu nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości:

         1/ 63,08 zł netto/m³;

        2/ 7,01 zł netto za pojemnik 110L.

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości – 10,75 zł netto/m³.

Właściciel nieruchomości ponosi również koszt zrzutu nieczystości ciekłych na oczyszczalnię zgodnie z Uchwałą Nr XXX/228/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych.

§ 2

Ustala się stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 40 zł netto/m³, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3

Do cen podanych w § 1 i § 2 zostaje doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/227/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załącznik do ustawy >>

 


 

UCHWAŁA NR X/61/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 662 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedbórz określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedbórz” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIII/248/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do uchwały >>

 


 

Uchwała Nr X/62/07

Rady Miejska Przedbórz

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego i nadania mu Statutu

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (j. tekst Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t. j. tekst z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora Oświaty, Rada Miejska Przedbórz uchwala, co następuje:

§ 1

Zamierza się utworzyć z dniem 1 września 2007 roku zespół szkół o nazwie Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu.

§ 2

Akt założycielski Zespołu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Organizację Zespołu określa Statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

 


 

Uchwala Nr X/63/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Przedbórz szkól, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337), art. 5 ust. 5c w związku z ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany Dz. U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Dz. U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Dz. U. z 2004 r.. Nr 109 poz. 1161, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1020, Dz. U .z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Dz. U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1400, Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 póz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnosi o przekazanie z dniem 1 września 2009 roku Gminie Przedbórz zadania własnego Powiatu Radomszczańskiego w zakresie prowadzenia następujących szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu:

1).Liceum Ogólnokształcące 3 – letnie,

2).Liceum Profilowane 3 – letnie,

3).Szkoła Policealna dla Dorosłych 2 – letnia,

4).Liceum Uzupełniające 2 – letnie.

 

§ 2.

W przypadku z przekazaniem zadania, o którym mowa w § 1 Rada Miejska w Przedborzu wnosi o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego, położonej w Przedborzu ul. Piotrkowska składająca się z działki o powierzchni 1 ha 42 ary 59 m², oznaczonej nr ewidencyjnym 95/1 dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą KW 54340 z przeznaczeniem na prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.

§ 3.

Tryb i szczegółowe warunki przekazania szkół, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Radomszczańskim, a Gminą Przedbórz.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr X/64/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 49, poz. 327) oraz art. 14 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 137 poz.1304, Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz.1161, Nr 69 poz.624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 42 poz.273) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przedbórz:

1) Publiczne Przedszkole w Przedborzu ul. Mostowa 37b;

2) oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych;

3) oddział przedszkolny w Filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu z siedzibą w Nosalewicach, Nosalewice 1a.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VIII/44/99 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie projektowanego planu sieci Samorządowych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przedbórz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 roku.

 

Liczba odwiedzin : 1439
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Chlebosz
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-26 11:21:28
Czas publikacji: 2016-08-23 09:41:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak