Sesja XI z dnia 04 czerwca 2007r. 

 
 

 Uchwała Nr XI/65/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 4 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                     166 759,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                      203 767,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

             dochody                              17 041 899,29

             wydatki                               17 604 263,29

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości                                                      562 364,00  który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, kredytu i pożyczki.

§ 5.1 Przychody budżetu i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą                                                                  1 069 440,00                          zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.2 Rozchody budżetu wynoszą                   507 076,00                            zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1.1 Rozdział 01095- dokonuje się zmiany następujących pozycjach:

    • w pozycji Nr 2 na zadaniu” Wodociąg Kaleń” zmniejsza sięnakłady w wysokości 45.000,00 i przeznacza na zadania inwestycyjne:

„Ujęcie wody Konecka „ w wysokości 25.000,00 i na zadanie „Modernizacja dróg we wsiach Gaj Zuzowski, Policzko, Góry Suche, Borowa” w wysokości 20.000,00,

    • w pozycji Nr 3 na zadaniu „Ujęcie wody Konecka” zwiększa się nakłady w wysokości 25.000,00.

  1. Dział 600 – Transport i łączność

2.1 Rozdział 60016 – dokonuje się zmiany w pozycji Nr 2 na zadaniu
„ Modernizacja dróg we wsiach Gaj Zuzowski, Policzko, Góry Suche, Borowa” polegającej na zwiększeniu nakładów w wysokości 77 008,00

 § 7. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 1 089 321,00

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

Załącznik nr 3 >>

Załącznik nr 4 >>

Załącznik nr 5 >>


Uchwala NrXI/66/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 4 czerwca 2007r.

w sprawie użyczenia nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej 25 dla Miejskiego Klubu Sportowego „PILICA" Przedbórz na okres 10 lat

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm./, uchwala się co następuje:

§ 1. Przekazać w użyczenie Miejskiemu Klubowi Sportowemu „PILICA" Przedbórz budynek szatni przy ul. Rzemieślniczej 25 znajdujący się na działce nr 354 obręb 1 na okres 10 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr X/67/07

Rady Miejska Przedbórz

z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego i nadania mu Statutu

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (j. tekst Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t. j. tekst z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora Oświaty, Rada Miejska Przedbórz uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 września 2007 roku zespół szkół o nazwie Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu.

§ 2

Akt założycielski Zespołu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Organizację Zespołu określa Statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR XI/68/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego dla Gminy Przedbórz na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Budowa infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji zawałów serca i udarów mózgu”

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Program profilaktyczny dla Gminy Przedbórz na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Budowa infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji zawałów serca i udarów mózgu”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedbórz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobacz program >>

 

Liczba odwiedzin : 1011
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-26 14:12:52
Czas publikacji: 2007-06-26 14:12:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak