Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2007r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z VI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 26 lutego 2007 roku

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński - Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik - Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek - Ślusarczyk - radna Powiatu Radomszczańskiego dyrektorzy podległych jednostek oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1. 

Obrady VI sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13:00.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady - radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przedstawił proponowany porządek obrad, z którego został zniesiony punkt dotyczący zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.

Pan Radny Magdziarz rozszerzył porządek obrad o punkt dotyczący uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich. Pan Radny Mąkosa wystąpił z prośbą, aby głosowanie w sprawie Przewodniczącego KSO.

Porządek obrad został przyjęty w wersji rozszerzonej.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

• Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

- przedstawił pan Burmistrz - Miłosz Naczyński oraz wypowiedział się na temat zniesienia z porządku obrad punktu dotyczącego zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.

Ad. 5.

• Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami

–      przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - Radny Mąkosa Jan,

–      przedstawiła Pani Renata Bajer.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady Radny Słoniewski przystąpił do realizacji punktu:

podjęcie uchwał:

• oczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego, leśnego w drodze inkasa.

Pan Przewodniczący przedstawił nowych Sołtysów oraz wspomniał o wnioskach zgłoszonych przez mieszkańców sołectw zgłoszonych w czasie zebrań wyborczych odbytych w dniach 30 styczeń - 14 luty.

Wobec braku pytań do w/w projektu. Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/31/07 została przekazana do realizacji.

• oczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2007,

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/32/07 została przekazana do realizacji.

• oczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na rok 2007,

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/33/07 została przekazana do realizacji.

• oczytał projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,

Radni należący do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu:

- Zofia Będkowska,

- Andrzej Bobras,

- Aneta Olejnik,

- Grzegorz Trzeciak,

- Jan Mąkosa.

Pierwsze posiedzenie zostało zwołane na dnia 5 marca 2007r.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/34/07 została przekazana do realizacji.

• oczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych,

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/35/07 została przekazana do realizacji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej - Józef Zbigniew Słoniewski przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Panu Magdziarzowi Wojciechowi:

• oczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

Pan Magdziarz zapytał się o cenę nieruchomości.

Pani Ewa Piekarska powiedziała, że cenę ustala po uchwale, za wycenę płaci nabywca.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/36/07 została przekazana do realizacji.

• oczytał projekt uchwały dotyczącej uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalsko - Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/37/07 została przekazana do realizacji.

  • oczytał projekt uchwały dotyczącej uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/38/07 została przekazana do realizacji.

• oczytał projekt uchwały dotyczącej uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Przedborskiego obszaru Chronionego Krajobrazu,

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr W39/07 została przekazana do realizacji.

• oczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Przedbórz do Polskiego Projektu 400 Miast,

Przedstawił Pan Burmistrz - Miłosz Naczyński.

Pan Magdziarz zapytał się kto i gdzie będzie prowadził te badania.

Pan Burmistrz powiedział, że badania będą odbywać się w szkole i w „MEDICUSIE"

Głos zabrał Pani Urszula Bemnarek - Ślusarczyk - radna Powiatu Radomszczańskiego, która zadała pytanie dlaczego ten projekt nie może odbywać się w SP ZOZ.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/40/07 została przekazana do realizacji.

Kolejną część obrad poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej - Józef

Zbigniew Słoniewski:

• oczytał projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji

Spraw Obywatelskich,

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie czy podejmować tą uchwałę czy wstrzymać się do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Wynik głosowania 7 głosów za, 1 wstrzymany, 6 przeciw.

Kandydatką na Przewodniczącego KSO była Pani Zofia Będkowska.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VI/41/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 7.

• Sołtysi poruszyli sprawę ŻUK - sprawa umów dotyczących wywozu

odpadów komunalnych.

W sprawie tej wypowiedział się pan Cieciura, który tymczasowo pełni

obowiązki kierownika ŻUK.

• Pan Radny Magdziarz poruszył sprawę szkoleń dla Radnych

• Pan Przewodniczący odczytał pismo od PKS w Kielcach, które dotyczy

dopłaty do kursu Kielce - Bełchatów - Kielce

• Pan Radny Obarzanek poruszył sprawę remontu dróg

W sprawie tej zabrała głos Pani Urszula Bemnarek - Ślusarczyk - radna

Powiatu Radomszczańskiego, która powiedziała, że większość tych dróg nie

spełnia wymogów dróg powiatowych.

• Pan Radny Trzeciak Grzegorz poruszył sprawę oświetlenia

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski

zakończył VI sesję Rady Miejskiej w dniu 5 marca 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 948
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-12 14:28:25
Czas publikacji: 2007-04-12 14:28:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak