Sesja III z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
 

Uchwala Nr III/07/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art. 165 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 76.692,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 76.692,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 18.226.720,00

wydatki 20.709.432,00

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2006 rok i lata następne" wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 600 Transport i łączność

• rozdział 60016 - zwiększa się w pozycji Nr 4 nakłady na zadaniu „Remont chodników przy drogach gminnych (ul. Młynarska) " o kwotę 2.000,00

2. Dział 851 Ochrona zdrowia

• rozdział 85195 - zmniejsza się nakłady na zadaniu „Termomodemizacja budynku SPZOZ „ w wysokości 60.000,00 i przenosi się na zakup aparatu RTG.

• rozdział 85121 - wprowadza się nakłady na zadaniu „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla SPZOZ w Przedborzu w wysokości 60.000,00, jednocześnie zmniejsza się plan na rok 2007 w wysokości 75.000,00 na tym zadaniu.

§ 5.Zwiększa się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 4 o kwotę 160.000,00

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4Uchwała Nr III/08/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2 oraz art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Dz. U. Nr 10 poz. 71, Dz. U. Nr 23 poz. 192, Dz. U. Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Dz. U. Nr 79 poz. 549, Dz. U. Nr 169 poz. 1201, Dz. U. Nr 170 poz. 1218), § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223, zmiany: z 2006 r. Nr 39, poz. 272) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje;

§ 1. Z dniem 4 grudnia 2006 roku ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Przedborza wg niżej wymienionych składników:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 3450,00 zł

2) dodatek funkcyjny w wysokości - 1550,00 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR III/09/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 14 grudnia 2006r.


w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717,

Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337), art.10 ust 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.

z 2006r. Nr 121 poz. 844 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek od środków transportowych

   1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 600,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 800,00 zł

   1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- o liczbie osi jezdnych dwie 554,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy 1.014,00 zł

- o liczbie osi jezdnych cztery i więcej 1.654,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.252,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy 1.576 ,00 zł

- o liczbie osi jezdnych cztery i więcej 2.454,00 zł

   1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł

- powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton 700,00 zł

- od 9 ton i poniżej 12 ton 1.000,00 zł

   1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.412,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.246,00 zł

b) powyżej 36 ton, które mają:

- dwie osie jezdne 1.412,00 zł

 • trzy osie jezdne i więcej 1.724,00 zł

   1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)od 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.900,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.724,00 zł

b) powyżej 36 ton, które mają:

- dwie osie jezdne 1.938,00 zł

- trzy osi jezdnych i więcej 2.500,00 zł

   1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

– od 7 ton i poniżej 12 ton – 500,00 zł

7) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi jezdnych jedna 320,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 850,00 zł

- o licznie osi jezdnych trzy i więcej 678,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna 320,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.150,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 942,00 zł

8) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie :

- o liczbie osi jezdnych jedna 562,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.292,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 942,00 zł

b)) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi jezdnych jedna 562,00 zł

- o liczbie osi jezdnych dwie 1.700,00 zł

- o liczbie osi jezdnych trzy i więcej 1.282,00 zł

9) od autobusów w zależności i od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 800,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.200,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/221/05 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 376 poz. 3916).

§ 4. Niniejsza uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2007r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2007r.


Uchwała Nr III/10/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) Rada Miejska w Przedborzu na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu, uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę obowiązującą na terenie Gminy Przedbórz za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w brzmieniu jak niżej:

 1. Stawka opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Przedbórz dla gospodarstw domowych na cele socjalno-bytowe wynosi 1,60 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

 2. Stawka opłaty za 1 m3 wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (produkcję, usługi, handel, działy specjalne rolnictwa itp.) wynosi 2,15 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

 3. Wprowadza się stałą miesięczną opłatę abonamentową za każdy wodomierz podlegający odczytowi przez inkasenta w podanych niżej wysokościach:

  1. średnica wodomierza do 40 mm opłata 0,80 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

  2. średnica wodomierza od 40 mm do 50 mm opłata 4,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

  3. średnica wodomierza powyżej 50 mm opłata 14,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

4) Wprowadza się stałą miesięczną opłatę abonamentową dla gospodarstw domowych nie posiadających wodomierza w wysokości 20 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedbórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2007 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Usług Komunalnych.


Uchwała Nr III/11/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) Rada Miejska w Przedborzu na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu, uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się na okres od dnia 2 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2008 r. taryfę obowiązującą na terenie Gminy Przedbórz za zbiorowe odprowadzenie ścieków w brzmieniu jak niżej:

 1. Stawka opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Przedbórz od gospodarstw domowych, szkół, przedszkola, jednostek budżetowych wynosi 2,92 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości;

 2. Stawka opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Przedbórz od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, produkcyjną, usługową, handlową i działów specjalnych rolnictwa wynosi 3,41 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedbórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Usług Komunalnych.


UCHWAŁA Nr III/12/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia14 grudnia 2006 r.

w sprawie innych zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337),) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.844)), uchwala się, co następuje:

§1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe lub hydroelektrownie na następujących zasadach:

a) w pierwszym roku powstania obowiązku podatkowego w wysokości - 100% kwoty podatku

b) w drugim roku 75% kwoty podatku

c)w trzecim roku 50 % kwoty podatku

§ 2.1 . Zwolnienie o którym mowa w §1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono kompletny wniosek o zwolnienie z podatku.

2. Podstawą do udzielenia zwolnienia jest złożony przez przedsiębiorcę wniosek z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków o których mowa w niniejszej uchwale.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zwolnienia,

2. dokumenty potwierdzające zrealizowanie nowej inwestycji ( akt własności nieruchomości, potwierdzenie przez właściwy organ oddania do użytku budynku lub budowli)

3. informację i zaświadczenie o innej pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat

4. aktualną informację lub deklarację na podatek od nieruchomości.

§3.1 Zwolnienie o którym mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) M 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. W sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach pomocy de minimis (Dz. U. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 r.)

2.Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być wyłącznie przedsiębiorcy dla którego wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z rożnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tysięcy EURO brutto. Jeżeli w okresie zwolnienia , o którym mowa w § 1 wartość pomocy osiągnie pułap określony wyżej dalsze udzielenie pomocy jest niedozwolone.

§4.1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia o którym mowa w § 1 od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3 . Przedsiębiorca który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia traci prawo do zwolnienia przez cały okres przez jaki z niego korzystał.

4. Przedsiębiorca , który utracił prawo do zwolnienia nie może wystąpić z ponownym wnioskiem o

zwolnienie, którego podstawą będzie ta sama inwestycja.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr III/13/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 14 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844), Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że na terenie gminy Przedbórz stawka podatku od posiadania psów wynosi 10 zł rocznie od jednego psa.

2. Jeżeli podatnik wszedł w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego podatek wynosi 50 % stawki, o której mowa w ust. 1

§ 2. Podatek płatny jest jednorazowo bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dz. Urz .Woj. Łódzkiego Nr 329 poz. 2921).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2007 roku.


UCHWAŁA Nr III/14/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości, znajdującej się na terenie wiejskim, zgodnie z obowiązującą ustawą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/87/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów (Dz. Urz .Woj. Łódzkiego Nr 338, poz. 2949).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2007r.


Uchwała nr III/15/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Przedborza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Przedborza, Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Odwołuje się Panią Marię Szwed z dniem 14 grudnia 2006 roku ze stanowiska Sekretarza Miasta Przedborza.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr III/16/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania Sekretarza Miasta Przedborza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Przedborza, Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Karbownika na stanowisko Sekretarza Miasta Przedborza. Zatrudnienie następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 1163
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-21 15:08:30
Czas publikacji: 2006-12-21 15:08:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak