Zarządzenie Nr 3/07 

 
 

Zarządzenie Nr 3/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 12 stycznia 2007r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Przedbórz na 2007 rok przyjętego Zarządzeniem Burmistrza Przedborza Nr 64/2006 z 9 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm ), art. 179-180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

 

Liczba odwiedzin : 895
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-17 10:13:40
Czas publikacji: 2007-04-17 10:13:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak