Zarządzenie Nr 4/07 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2007

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 16 stycznia 2007r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 1 ust. 4 w związku z ust. 1 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 22, poz. 243/ zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeznacza się do sprzedaży:

a/ lokal mieszalny Nr 2 usytuowany na parterze w jednopiętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Przedborzu przy ulicy Pocztowej 36C z jednoczesną sprzedażą pomieszczenia przynależnego i oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części działki nr 6 o powierzchni 2792m2 położonej w Przedborzu w obrębie nr 7, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny.

b/ lokale mieszkalne: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 usytuowane w parterowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Przedborzu przy ul. Pocztowej 36B z jednoczesną sprzedażą pomieszczeń przynależnych i oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowych części działki nr 6 o powierzchni 2792m2 położonej w Przedborzu w obrębie nr 7, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny.

2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, o których mowa w pkt 1 w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcom lokali mieszkalnych.

3. Gmina Przedbórz jest właścicielem lokali i działki, o których mowa w §1 pkt 1 niniejszego zarządzenia na podstawie księgi wieczystej KW PT 1R/00038421/9.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza

mgr inż. Miłosz Naczyński

 


Liczba odwiedzin : 931
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-17 08:06:51
Czas publikacji: 2007-01-17 08:06:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak