Zarządzenie Nr 6/07 

 
 

Zarządzenie Nr 6/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 9 luty 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową o charakterze doradczym i opiniodawczym do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2007 przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej w składzie:

1. Jadwiga Smolich – przewodnicząca

2. Iwona Karbownik - zastępca przewodniczącej

3. Anna Kuder - członek

4. Jacek Łuczyński – członek

§ 2. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1910
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-02-19 13:37:07
Czas publikacji: 2007-02-19 13:37:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak