Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2007r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z VII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 21 marca 2007 roku

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński - Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik - Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek - Ślusarczyk - radna Powiatu Radomszczańskiego

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady VII sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13:00.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady - radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

• Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami

- przedstawił pan Burmistrz - Miłosz Naczyński oraz wypowiedział się na temat zniesienia z porządku obrad punktu dotyczącego zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nosalewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.

Ad. 5.

• Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami

  • przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - Radny Mąkosa Jan,

Ad. 6.

• Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie Opinię odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Zbigniew Słoniewski.

Opinia RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej - Józef Zbigniew Słoniewski przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Panu Magdziarzowi Wojciechowi:

• oczytał projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2007 Pan Radny Wojciech Magdziarz odczytał stanowisko Klubu Radnych Porozumienie Przedbórz, w którym jest mowa: „Klub Radnych na obradach w dniu 28. 03. 2007 r. po wnikliwej analizie postanowił poprzeć przedstawiony przez Pana Burmistrza budżet Gminy na 2007 rok. Nie jest on doskonały, który zadowoli wszystkich mieszkańców, ale taki, na jaki w chwili obecnej pozwalają możliwości finansowe. Cieszy nas uwzględnienie w tym budżecie potrzeb mieszkańców wsi i ubogich mieszkańców miasta."

Pan Magdziarz zabrał głos w sprawie diet sołtysów. Pan Burmistrz poinformował, że zmiany budżetu będą w czasie roku i że Sołtysi będą zapraszani nie tylko na sesje, ale również na Komisje. Pan Magdziarz poruszył również sprawę podwyżek płac dla urzędników, uważa on, że powinny być one w granicy 5%. Zwrócił się z prośbą, aby jednostki podległe Urzędowi przedstawiały na co będą przeznaczane dotacje, które otrzymują od Gminy.

Głos zabrała Pani Urszula Bemnarek - Slusarczyk, która zadała pytanie pani Skarbnik w związku z planem dochodów dział 640.

Pani Skarbnik odpowiedział, że dotyczy zagospodarowania turystycznego.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/42/07 została przekazana do realizacji.

Pan Burmistrz podziękował Radnym za jednogłośne przyjęcie Budżetu Gminy.

• oczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety dla przewodniczącego rady sołeckiej

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Nr VII/43/07 została przekazana do realizacji.


Ad. 8.

Pan Wiceprzewodniczący Pan Magdziarz Wojciech przekazał prowadzenie obrad Przewodniczące Rady Miejskiej.

• Głos zabrał Radny Mąkosa w sprawie dofinansowania Komisariatu Policji w Przedborzu (malowanie)

Pan Burmistrz poinformował, że będą zatrudnione osoby bezrobotne, które pomogą przy malowaniu

• Pan Radny Magdziarz poruszył sprawę powiadomienia Radnych na posiedzenia sesji i komisji Radny Łopaciński poruszył sprawę dostarczenia aparatu RTG do SP ZOZ w Przedborzu

Pan Burmistrz poinformowała, że dostawca nie dostarczył tego sprzętu.

• Głos zabrał mieszkaniec Gminy Przedbórz Pan Zbigniew Pluta w sprawie:

- uchwały XXVI/187/05/ z dnia 22.04.2005 roku „Program Zagospodarowania Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 - 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 2007 – 2013" W dniu 22.03.2007 r. Pan Pluta dostarczył swoją wypowiedź na piśmie, jako załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył VII sesję Rady Miejskiej w dniu 21 marca 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 1422
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-12 14:24:45
Czas publikacji: 2007-04-12 14:24:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak