Zarządzenie Nr 11/07 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej na I półrocze 2007r.

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002r Nr 147 poz.1229 z póź.zm/, komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2006 roku /MP.z 2006 r Nr 87 poz. 910 /, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w kwocie 8.00 zł za każdą godzinę uczestnictwa przez członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

§ 2 Ekwiwalent w kwocie , o której mowa w § 1 przysługuje na I półrocze 2007r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

 


Liczba odwiedzin : 871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-17 09:50:24
Czas publikacji: 2007-04-17 09:50:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak