Sesja IV z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
 

Uchwala Nr IV/17 /06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art. 165 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 18.226.720,00

wydatki 20.709.432,00

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2006 rok i lata następne" wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

1. Dział 600 Transport i łączność

• rozdział 60014 zwiększa się środki w pozycji Nr 2 o kwotę 9.451,00 na zadaniu „Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych (ul. Kanałowa i Pocztowa)".

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

• rozdział 70095 - zmniejsza się nakłady w pozycji Nr 1 na zadaniu" Budowa mieszkań socjalnych" o kwotę 9.451,00, i przenosi się na zadanie „Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych ( ul. Kanałowa i Pocztowa)"

§ 5.Zwiększa się plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu zgodnie z załącznikiem Nr 4 o kwotę 60.000,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


 Uchwała Nr IV/18/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetowych gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków budżetu gminy Przedbórz, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006, a których termin realizacji nastąpi w 2007 r. określony w załączniku Nr l do uchwały.

§ 2. Ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa § l określa załącznik Nr l do uchwały.

§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w terminach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały podlegaj ą przekazaniu na dochody gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Załącznik


Uchwała Nr IV/19/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust 6, art. 54 ust. 7, art.91 d p -kt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1do uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXIX/279/06 z dnia 16 października 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w § 32 uchyla się ustęp 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.


Uchwała Nr IV/20/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 116 poz. 1203; Nr 120 poz. 1055, Dz.U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 roku, Nr 17, poz. 128; Nr 102, poz. 1055; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873, Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 roku Nr 155 poz. 1298; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 146; Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok zwany dalej „Programem współpracy Gminy Przedbórz na 2007 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


UCHWAŁA NR IV/21/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.. U. z 2003 r. Nr 15. poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji w wysokości 1,62 zł do 1 m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu.

§2. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2007.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w Zakładzie Usług Komunalnych.


Uchwała Nr IV/22/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 45 ust. 1 pkt. 2, lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 108 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Przedborzu wybiera Pana Wojciecha Magdziarza jako swojego przedstawiciela na członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr IV/23/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art.190, ust. 1, pkt. 2a i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Wojciecha Karbownika w okręgu wyborczym Nr IV, obejmującym ulice Mostowa numery: 24, 26a, b, c, d, 32, 34, 38 (od Ratusza w górę), Szczęśliwa, Działkowa, Zielona, Łazicka, na skutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z funkcją Sekretarza Miasta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr IV/24/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie uzupełnienia składu Komisji

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uzupełnia się skład:

  1. Komisji Spraw Obywatelskich o osobę radnej Anety Olejnik,

  2. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa o osoby radnych Krzysztofa Zawiszy i Tomasza Łopacińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 1212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-22 10:37:56
Czas publikacji: 2007-01-22 10:37:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak