Zarządzenie Nr 7/07 

 
 

Zarządzenie Nr 7/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007, na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu, zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” z siedzibą w Przedborzu, ul. Mostowa 29, wsparcia finansowego z budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, lekkoatletyka, piłka siatkowa”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 914
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-02-19 13:41:22
Czas publikacji: 2007-02-19 13:41:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak