Zarządzenie Nr 8/07 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 8/07

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

Burmistrz Miasta Przedborza

z dnia 06 marca 2007 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 i Nr 74,poz.676) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz.U. Nr 215, poz. 1818/ i zarządzenia Nr 59/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 20.03.2003r. w związku z art. 7 ust. 1 pkt .4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powi atowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacj Kryzysowej (Dz. U. Nr 96 poz. 850)

z a r z ą d z a m:

§. 1. Powołuję Gminny Zespół Reagowania, zwany dalej „Gminnym Zespołem”, w następującym składzie ( zał. nr 1):

1). Szef;

2). Zastępca Szefa;

3). Grupy robocze o charakterze stałym:

 1. planowania cywilnego

 2. monitorowania prognoz i analiz

4). Grupy robocze o charakterze czasowym:

 1. operacji i organizacji działań,

 2. zabezpieczenia logistycznego

 3. opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

 4. specjaliści

§ 2. Na Szefa Gminnego Zespołu wyznaczam Sekretarza Miasta , zaś na jego zastępcę Kierownika Referatu Inwestycji,Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. W skład grup o charakterze stałym powołuję następujące osoby:

Grupa planowania cywilnego:

 • Sekretarz Miasta

 • Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 • Radca prawny

 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Radomsku

 • Kierownik Referatu Oświaty ,Działalności Gospodarczej.

 • Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 1. grupa monitorowania, prognozy i analiz:

 • Sekretarz

 • Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

 • Kierownik Referatu Inwestycji,Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Radomsku

 • Komendant Gminny OSP,

 • Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu

 • Inspektor ds. ochrony środowiska

§ 4. W skład grup o charakterze czasowym powołuję następujące osoby:

 1. grupa operacji i organizacji działań:

 • Sekretarz Miasta

 • Kierownik Inwestycji,Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 • Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich .

 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Radomsku.

 • Komendant Miejsko -Gminny OSP,

 1. grupa zabezpieczenia logistycznego

 • Skarbnik Gminy

 • Inspektor ds. gospodarki lokalowej

 • Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

c) - grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej:

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia,

 • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej,Kultury i Oświaty

 1. grupa specjalistów:

 • Kierownik Posterunku Zakładu Energetycznego

 • Kierownik Obwodu Dróg

 • Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych

§ 5. Celem działania Gminnego Zespołu jest podejmowanie działań

zmierzających do:

 1. monitorowania występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

 2. zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji zagrożeń życia i zdrowia oraz mienia i środowiska,

 3. realizowania procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,

 4. opracowania i aktualizowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego,

 5. kierowania akcją odbudowy następstw klęski żywiołowej oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, powstałych na obszarze gminy,

 6. planowania współdziałania z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego oraz wsparcia działania wójtów gmin sąsiednich,

 7. realizowania polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

§ 6. Szef Gminnego Zespołu stosownie do zaistniałych zdarzeń może doraźnie włączyć w skład Zespołu inne osoby.

§ 7.1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Szefowi Gminnego Zespołu, o którym mowa w § 1 sprawowanie funkcji, pracami Zespołu kieruje Zastępca Szefa.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków przez Zastępcę Szefa, Szef może wyznaczyć członka Zespołu do kierowania jego pracą.

3. Członek Zespołu może za zgodą Szefa wyznaczyć swego stałego zastępcę do udziału w pracach Zespołu.

§ 8.1.Na polecenie Burmistrza zwołują posiedzenia Gminnego Zespołu

Reagowania

2. Miejscem pracy Zespołu poza sytuacjami klęskowymi jest Urząd Gminy .

3. Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy.

4. Zespół opracowuje i aktualizuje Gminny Plan Reagowania Kryzysowego.

5. Alarmowanie oraz obieg informacji dla Zespołu organizuje się poprzez sekretariat Burmistrza, a także dyżury uczestników działań.

§ 9.1. Zespół działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.

2. Zespół zbiera się co najmniej jeden raz na kwartał w przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia, Szef może zarządzić posiedzenie Gminnego Zespołu w trybie natychmiastowym.

 1. Posiedzenia Gminnego Zespołu dokumentowane są w formie protokółów.

 2. Dokumentowanie działań reagowania odbywa się w raportach bieżących
  i okresowych, kartach zdarzeń oraz raportach odbudowy.

 3. Obsługę kancelaryjno – biurową Gminnego Zespołu zapewnia Urząd Gminy.

§ 10. Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu gminy, bądź z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 12. Zarządzenie Nr 65/03Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Burmistrza Miasta Przedbórz z dnia 02 grudnia 2003 roku traci moc.

 

Liczba odwiedzin : 928
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-17 09:41:40
Czas publikacji: 2007-04-17 09:41:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak