Zarządzenie Nr 12/07 

 
 

Zarządzenie Nr 12/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 marca 2007 r. 

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 

         Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Przedbórz: 

a) dla dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) dla wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego  zarządzenia. 

§ 2.Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załąćznik nr 2

 

Liczba odwiedzin : 1803
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-17 10:01:06
Czas publikacji: 2007-04-17 10:01:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak