Wykaz sołectw Gminy Przedbórz 

 
 


Wykaz sołectw z terenu Gminy Przedbórz

L.p.Nazwa sołectwaImię i nazwisko sołtysa
1BorowaWyciszkiewicz Marek             
2BrzostekAuguścik Józef                     
3ChałupyStępień Wiesław                       
4FaliszewArendarski Zygmunt               
5GajWicik Bogdan                         
6Góry MokreMechelewski Ryszard               
7Góry SucheKawka Stanisław                    
8JabłonnaCiszewski Stanisław               
9Józefów k/ Gór MokrychWarzecha Barbara                 
10Józefów StaryBernacki Leszek                 
11KaleńKaczmarek Marian                  
12KajetanówPijewski Jerzy                         
13Miejskie PolaMichalski Jerzy                       
14MojżeszówGawron Marian                     
15NosalewiceCygan Stanisław                      
16PoliczkoGaj Grzegorz                      
17PrzyłankiMłynarczyk Marek             
18PiskorzeniecLiszka Grzegorz                  
19Stara WieśDoroziński Józef                 
20TarasMajewski Henryk                    
21WojciechówHajduk Jerzy                          
22WygwizdówMichalski Mirosław               
23WymysłówRakowski Marek                     
24Wola PrzedborskaSobańska Zofia                      
25ZagacieJuszczyk Stanisław                 
26ZuzowyMargas Adam                      
27ŻeleźnicaStrzelecki Henryk                  
28GroblaGniewosz Wojciech             


UCHWAŁA NR XVII/102/04 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
z dnia 23 marca 2004 roku

w sprawie statutów sołectw Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się statuty sołectw Gminy Przedbórz w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały:
1) Borowa – zał. Nr 1
2) Brzostek – zał. Nr 2
3) Chałupy – zał. Nr 3
4) Faliszew – zał. Nr 4
5) Gaj – zał. Nr 5
6) Góry Mokre – zał. Nr 6
7) Góry Suche – zał. Nr 7
8) Jabłonna – zał. Nr 8
9) Józefów k/Gór – zał. Nr 9
10) Józefów Stary – zał. Nr 10
11) Kaleń – zał. Nr 11
12) Kajetanów – zał. Nr 12
13) Miejskie Pola – zał. Nr 13
14) Mojżeszów – zał. Nr 14
15) Nosalewice – zał. Nr 15
16) Policzko –zał. Nr 16
17) Piskorzeniec – zał. Nr 17
18) Przyłanki – zał. Nr 18
19) Stara Wieś – zał. Nr 19
20) Taras – zał. Nr 20
21) Wojciechów – zał. Nr 21
22) Wygwizdów – zał. Nr 22
23) Wymysłów – zał. Nr 23
24) Wola Przedborska - zał. Nr 24
25) Zagacie – zał. Nr 25
26) Zuzowy – zał. Nr 26
27) Żeleźnica – zał. Nr 27
28) Grobla zał. Nr 28

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/30/90 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 1990 roku w sprawie Statutów Samorządu Mieszkańców Wsi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
załącznik Nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik Nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 16
załącznik nr 17
załącznik nr 18
załącznik nr 19
załącznik nr 20
załącznik nr 21
załącznik nr 22
załącznik 23
załącznik nr 24
 
 

Liczba odwiedzin : 6320
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Piech
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-02-02 11:47:17
Czas publikacji: 2005-02-02 11:47:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak