Zarządzenie Nr 13/07 

 
 

Zarządzenie Nr 13/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 10 kwietnia 2007r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) § 1 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) zarządza się co następuje:

1. Ogłasza się konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzania.

3. Konkurs, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja konkursowa powołana w odrębnym zarządzeniu.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przedborza.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

 

Liczba odwiedzin : 882
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-16 10:24:23
Czas publikacji: 2007-04-16 10:24:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak