Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2004r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XXIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 28 grudnia 2004 roku


XXIII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1315.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nieobecność radnego Bilskiego – usprawiedliwiona.


Ponadto w sesji udział wzięli:


Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki. Na podstawie listy obecności ( 14 radnych ) stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut gminy Przedbórz.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 13 głosami za i 1 wstrzymującym się.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Wuszt oraz radny Dudkiewicz i Radny Gawron. Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W odniesieniu do dokonanej analizy przetargu na budowę kanalizacji w ul. Pocztowej i Koneckiej, radny Naczyński zwrócił uwagę, aby w przyszłości podczas realizacji inwestycji w gminie, mimo że ustawa o zamówieniach publicznych o tym nie mówi, podczas organizowania przetargu nieograniczonego, wystąpić dodatkowo z zaproszeniem do składania ofert.

Na przykładzie zadania pn. budowa drogi Miejskie Pola, wyraził zdanie, by zapobiec sytuacji, żeby gmina „dogadywała się” tylko z jednym oferentem, bez możliwości ocen innych ofert.

Ad. 5

Informację z pracy Burmistrza Miasta między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie, w związku z brakiem dyskutantów Przewodniczący Bielecki przeszedł do realizacji kolejnych punktów dzisiejszych obrad.

Ad. 6

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Bielecki przeczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004.

Dalej, uzasadnienie do planu zmian budżetu przedstawiła pani skarbnik Alicja Grochola, do którego radni nie wnieśli uwag. Przedmiotowe uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku z powyższym projekt uchwały poddano pod głosowanie. Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność radnego Naczyńskiego) był jednogłośny: 13 głosów – za.

W związku z powyższym uchwała Nr XXIII/154/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Do projektu nie wniesiono zapytań, w związku z czym poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność radnego Naczyńskiego) był jednogłośny: 13 głosów – za.

W związku z powyższym uchwała Nr XXIII/155/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego została przyjęta do realizacji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na 2005 rok.

Do projektu nie wniesiono pytań, w związku z czym poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność radnego Naczyńskiego) był jednogłośny: 13 głosów – za.

W związku z powyższym uchwała Nr XXIII/156/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na 2005 rok została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na 2005 rok.

Do projektu nie wniesiono pytań, w związku z czym poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność radnego Naczyńskiego) był jednogłośny: 13 głosów – za.

W związku z powyższym uchwała Nr XXIII/157/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na 2005 rok została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji, po czym w związku z deklaracją radnych do pracy w poszczególnych Komisjach, poddał go pod głosowanie.

Radny Wojciech Chudy zdeklarował się do prac w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, natomiast radny Marek Wyciszkiewicz zgłosił chęć pracy w Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Wynik głosowania nad projektem uchwały był jednogłośny – 13 głosów za.

W związku z powyższym uchwała Nr XXIII/158/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uzupełnienia składu Komisji została przyjęta do realizacji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Do projektu nie wniesiono zapytań, w związku z czym poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych podczas głosowania (nieobecność radnych: Naczyńskiego i Margasa) był jednogłośny: 12 głosów – za.

W związku z powyższym uchwała Nr XXIII/159/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została przyjęta do realizacji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Radny Dudkiewicz zapytał, jakiej wysokości są kwoty nagród?

Odpowiedzi udzieliła pani Smolich kierownik referatu oświaty UM, która poinformowała, że w roku 2004 wysokość nagród stanowiła kwotę ok. 15 tys. Innych pytań nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Bielecki poddał projekt pod głosowanie. Wynik głosowania przy udziale 14 radnych podczas głosowania był jednomyślny: 14 głosów – za.

Uchwała Nr XXIII/160/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części posiedzenia Rady, jej Przewodniczący ogłosił przerwę, po której prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Magdziarz.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za realizację świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu.

Do projektu nie wniesiono pytań, w związku z czym poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych podczas głosowania był jednogłośny: 14 głosów – za.

Uchwała Nr XXIII/161/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za realizację świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Do projektu nie wniesiono pytań, wobec tego poddano go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych podczas głosowania był jednogłośny: 14 głosów – za.

Uchwała Nr XXIII/162/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Do projektu nie wniesiono uwag, wobec tego poddano go pod głosowanie. Wynik głosowania przy udziale 14 radnych podczas głosowania był jednogłośny: 14 głosów – za.

Uchwała Nr XXIII/163/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład usług Komunalnych w Przedborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z brakiem dyskutantów nad projektem przystąpiono do głosowania. Uchwała została podjęta 13 głosami za i 1 wstrzymującym się.

Uchwała Nr XXIII/164/04 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik do niniejszej protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Przedborza.

Radny Naczyński zapytał, jaką kwotę będzie stanowić przedmiotowe zaległości, czy będą liczone wraz z odsetkami?

Odpowiedzi udzieliła pani Sekretarz Szwed.

Poinformowała, że w odniesieniu do wynagrodzenia burmistrza, wyrównanie wiąże się z kwotą ok. 26.400 zł, (1100 zł x 24 m-ce).

Jeśli chodzi o ustawowe odsetki pani Skarbnik Grochola uzupełniła, iż po podjęciu tej uchwały pan burmistrz będzie mógł się ich zrzec.

Następnie radny Naczyński wyraził zdanie, iż zaistniała sytuacja spowodowana jest błędem pracy biura prawnego, które powinno poinformować Radę o konsekwencji nie podjęcia ( rok temu) uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla burmistrza, ewentualnie sprawa ta powinna być uregulowana na następnej sesji Rady ( w grudniu 2003 roku). Odrzucając powyższe oskarżenia, głos zabrała pani Sekretarz Szwed. Poinformowała, iż w grudniu 2003 roku pani radca prawny przedkładając projekt uchwały w sprawie dodatku specjalnego, mówiła że jest on obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia burmistrza. Przyznała, iż ze względu na różne opinie prawne, projektu chwały został przedłożony z opóźnieniem, jednakże wyjaśniła, że w całym kraju były wątpliwości co do kwestii obowiązku wprowadzenia dodatku specjalnego. Zabierając głos, radny Mąkosa zauważył, iż należy przyznać się do błędu, wina leży i po stronie służb prawnych, i Rady. Przewodniczący Bielecki przypomniał, że pan Burmistrz nie chciał dodatku, Rada była zbulwersowana, że jeszcze do ustalonego wynagrodzenia, należy się burmistrzowi dodatek specjalny. Dodał, że rok temu pan Burmistrz deklarował się przekazać kwotę dodatku na cele społeczne, natomiast teraz, trudno wymagać, żeby postąpił tak samo.

Natomiast radny Naczyński, nie zgadzając się ze zdaniem Przewodniczącego w kwestii, iż pan Burmistrz nie chciał zwiększenia wynagrodzenia, przypomniał, że rok temu proponował rozwiązanie problemu w sposób, jaki teraz został zastosowany (obniżenie wynagrodzenia zasadniczego + wprowadzenie dodatku specjalnego, co zaskutkuje dotychczasową wartością uposażenia). Do powyższej wypowiedzi sprzeciw zgłosiła pani sekretarz Szwed.

Poinformowała, iż jednym z czynników, które miały wpływ na opóźnienie przedłożenia Radzie projektu uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza, był fakt, iż pan Burmistrz uznając swe wynagrodzenie za godziwe nie wyrażał zgody na wprowadzenie dodatkowego składnika do jego płacy.

Na tym zakończono dyskusję na temat dodatku specjalnego dla burmistrza wobec tego projekt uchwały w przedmiotowej kwestii poddano pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność radnego Naczyńskiego) był jednogłośny: 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXIII/165/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przedborza.

W związku z brakiem dyskutantów nad projektem przystąpiono do głosowania.

Uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 głosów za (nieobecność radnego Naczyńskiego).

Uchwała Nr XXIII/166/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta stanowi załącznik do niniejszej protokołu.

Ad. 7

W tej części obrad sformułowano następujące wnioski i zapytania:

 • Radny Mąkosa złożył wniosek o przywrócenie do struktury Urzędu Miejskiego w Przedborzu wydziałów: komunikacji i budownictwa.

Zapytał, czy wyjaśniła się kwestia zaginionego sprzętu medycznego w SPZOZ-ie, oraz czy będzie dokończona budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej?

Odpowiadając, pan Burmistrz Sobolewski, podkreślił, że popiera powyższy apel i zwróci się oficjalnie do pana Starosty o rozważenie tego wniosku, jednocześnie dodał, iż czynności z zakresu budownictwa i komunikacji obecnie stanowią zadania Starostwa i są źródłem znaczących dochodów tejże jednostki.

Jeśli chodzi o koagulator – pan Burmistrz Ślusarczyk oznajmił, że postępowanie zostało umorzone ze względu na brak dowodów.

Co do budowy chodnika w ulicy Częstochowskiej, pan Burmistrz poinformował, że otrzymał ustne zapewnienie pana Starosty, iż Starostwo przekaże gminie kostkę na dokończenie odcinka chodnika w ulicy Częstochowskiej.

 • Radny Naczyński zwrócił się z wnioskiem odwodnienia odcinka ulicy Słonecznej, remontowanej w ramach gwarancji.

 • Radny Magdziarz zwrócił się z wnioskiem przyspieszenia generalnego remontu ulicy Koneckiej.

 • Radny Bielecki zapytał, czy istnieje możliwość zawarcia porozumienia z Zarządem Dróg Krajowych w kwestii wykonania chodnika w ulicy Trytwa.

Odnosząc się do kałuży u zbiegu ulic Słonecznej z Wierzbowską, pan Burmistrz Sobolewski poinformował, iż w miejscu tym planuje się uwzględnienie studni chłonnej.

Co do dróg Koneckiej i Trytwy, oświadczył, że będzie rozmawiał w tej kwestii z gospodarzem dróg krajowych.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXIII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Protokołowała:

Barbara Auguścik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki

 


Liczba odwiedzin : 1159
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-17 15:17:52
Czas publikacji: 2005-03-17 15:17:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak