Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2004r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XXII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 29 listopada 2004 roku


XXII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1330.

W sesji udział wzięli radni i sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki. Na podstawie listy obecności ( 13 radnych ) stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Porządek obrad XXII sesji RM wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut gminy Przedbórz. Przewodniczący Rady radny Bielecki do proponowanego porządku zaproponował zmianę, poprzez wprowadzenie punktu zaprzysiężenia radnych: Wojciecha Chudego i Marka Wyciszkiewicza. Wniosek uzyskał akceptacje Rady, w związku z czym punkt zaślubienia radnych został umieszczony w programie obrad tuż po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów za).

Ad. 4

W związku z wyborem radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2004 roku, Przewodniczący Bielecki przystępując do aktu ślubowania, odczytał rotę:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

natomiast radni Chudy i Wyciszkiewicz słowem „ślubuję” potwierdzili złożenie ślubowania.

Obrzędem tym nowo wybrani radni stali się pełnoprawnymi radnymi.

Ad. 5

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący. Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Informację z pracy Burmistrza Miasta między sesjami złożył pan Wojciech Ślusarczyk

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem dyskutantów Przewodniczący Bielecki przeszedł do realizacji kolejnych punktów dzisiejszych obrad.

Ad. 7

Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2003 rok złożył pan Bielecki, natomiast wiadomość dot. obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez burmistrza, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza, przedstawił pan Wojciech Ślusarczyk.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

a) Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005, po czym głos zabrała pani skarbnik Grochola.

Odwołując się do pytania radnego Mąkosy, wyjaśniła czynniki kwoty umorzeń – 14.200 zł.

Pani Grochola poinformowała, iż część tej kwoty dotyczy zadania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przedborzu ( kwota umorzenia w roku 2004 stanowi sumę 4 tys. zł, w roku 2005 przewidziana jest kwota 11.841 zł), natomiast drugi składnik wiąże się z zadaniem pn. wymiana systemu ogrzewania z węglowego na olejowe w Przedszkolu Samorządowym w Przedborzu (w roku 2004 – 10.200 zł i w 2005 r. – 10.200 zł).

Pani skarbnik dodała, że kwota 14.200 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji miasta.

Następnie odnosząc się do kwestii osób korzystających z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu, wyjaśniła, że na podstawie przedłożonego sprawozdania za I półrocze 2004 roku, liczba czytelników stanowiła 765 osób, 11524 – wypożyczeń woluminów na zewnątrz i 1506 – na miejscu.

W dalszej części pani skarbnik przedstawiła uzasadnienie do zmian budżetu 2004 r.

Radny Naczyński odnosząc się do załącznika inwestycyjnego zwrócił się z pytaniem, gdzie trafił sprzęt komputerowy o wartości 29.000 zł?

Odpowiedzi udzieliła pani sekretarz Szwed, która wyjaśniła, że komputery wraz z oprogramowaniem zostały zakupione na potrzeby Urzędu.

Innych pytań nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok.

Wynik głosowania przy udziale 15 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 14

przeciw - 1

wstrzymujący się - 0

w związku z czym uchwała Nr XXII/139/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad ogłoszono kilkuminutowa przerwę.

b) Po przerwie wznowiono obrady i realizując kolejny punkt porządku, Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głos zabrał radny Mąkosa.

Wyraził pogląd, iż proponowane stawki podatku stanowią zbyt wysoki poziom podwyżek. Uważał, że należy dokonać podwyżek, ale w sposób równomierny, np. o 15% dla każdej z pozycji. Zwrócił uwagę, aby nie szukać pieniędzy wśród lokalnych podatników.

Radny Mąkosa złożył wniosek o zmianę stawek w pozycjach: pkt 1-a,c; pkt 2-a,b.

Radny Naczyński i Dudkiewicz podzielili powyższe zdanie.

Głos zabrał pan burmistrz Ślusarczyk, który zaznaczył, iż podwyżki stawek podatku dotyczą pozycji, które nie były zmieniane od lat.

W kontekście oczekiwań Rady, co do przeprowadzenia inwestycji w gminie, pan Burmistrz zwrócił uwagę, iż nie można pogodzić przekonań realizacji planowanych inwestycji i utrzymania minimalnych stawek opłat lokalnych, po czym zwrócił się z propozycją przegłosowania przedłożonego projektu uchwały, a w sytuacji jego odrzucenia, dalszej dyskusji.

Przewodniczący Bielecki przychylił się do wniosku Burmistrza i przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania przy udziale 15 radnych podczas głosowania, przedstawia się następująco:

za - 9

przeciw - 4

wstrzymujący się - 2

w związku z czym uchwała Nr XXII/140/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta do realizacji.

c) Przewodniczący Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, który jednogłośnie uzyskał akceptację Rady.

Uchwała Nr XXII/141/04 Rady Miejskiej w Przedborzu została uznana do wykonania.

d) Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Projekt ten uzyskał jednogłośne poparcie Rady i jako uchwała Nr XXII/142/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) Przewodniczący Bielecki zaprezentował projekt uchwały w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, który jednogłośnie uzyskał akceptację Rady.

Uchwała Nr XXII/143/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) Przewodniczący Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, po czym przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania przy udziale 15 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymujący się - 1

Uchwała Nr XXII/144/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad ogłoszono kilkuminutowa przerwę, po której prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz.

g) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych, po czym zwrócił się do Rady o zadawanie pytań w kwestii przedstawionego projektu.

Radny Mąkosa zapytał, jakie są wpływy z tytułu podatku od środków transportowych?

Odpowiadając pani skarbnik Grochola wyjaśniła, że nigdy nie ma 100% ściągalności tego podatku. W roku bieżącym na roczny plan 67.000 zł trzeci kwartał zamknął się kwotą ok. 42.000 zł.

Innych pytań nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do procedury głosowania.

Wynik głosowania przy udziale 14 radnych podczas głosowania (nieobecność radnego Gawrona) był jednogłośny ( 14 głosów za).

Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie wysokości stawek od posiadania psów.

Głos zabrał radny Naczyński.

Odnosząc się do stawki w wysokości 25 zł oraz faktu, iż nikt w gminie tego podatku nie płaci, złożył wniosek o przyjęcie kwoty 5 zł.

Jednakże w pierwszej kolejności poddany został pod głosowanie projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisje i przedłożony w materiałach na sesję.

Wynik głosowania przy udziale 15 radnych podczas głosowania, przedstawia się następująco:

za - 8

przeciw - 6

wstrzymujący się - 1

Uchwała Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

i) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Następnie zapytał, dlaczego w przedłożonym projekcie znalazło się zróżnicowanie stawek opłaty dot. średnicy wodomierzy, skoro na posiedzeniach Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, pan dyrektor nie poruszał tej kwestii?

Odpowiadając, dyrektor ZUK-u pan Zasobniak wyjaśnił, że koncepcja wprowadzenia różnych stawek opłaty abonamentowej za wodomierz pojawiła się podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył, że kwota 15 zł przy średnicy wodomierza powyżej ø 50 mm, budząca teraz oponowanie radnych, wiąże się z większym kosztem utrzymania wodomierzy, niż w przypadku wodomierzy o średnicy do 30 mm. Dodał, że podmiotów posiadających wodomierze o średnicy powyżej ø 50 mm jest kilka (m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Nadleśnictwo).

Wiceprzewodniczący Magdziarz zaproponował, aby najpierw przegłosować projekt przedłożony w materiałach na sesję.

Natomiast radny Mąkosa zwrócił uwagę, że temat ten nie był omawiany przez Komisję Gospodarczą.

Zaś radny Dudkiewicz złożył wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady sformułował wniosek o odrzucenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Wynik głosowania w tej kwestii przedstawia się następująco:

za - 8

przeciw - 5

wstrzymujący się - 1 (przy udziale 14 radnych).

j) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie zwrotu radnemu kosztów przejazdu samochodu niebędącym własnością gminy. Poinformował, iż przygotowany projekt jest konsekwencją kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i dotyczy usankcjonowania stanu prawnego.

Następnie przystąpił do głosowania.

Wynik głosowania przy udziale 15 radnych podczas głosowania, przedstawia się następująco:

za - 13

przeciw - 0

wstrzymujący się - 2

Uchwała Nr XXII/147/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

k) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu.

Natomiast Kierownik MGOPS pani Koska poinformowała, że przygotowanie projektu wiązało się ze zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz organizacją pracy – powstał dział świadczeń rodzinnych o dodatków mieszkaniowych.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego projekt uzyskał jednogłośną akceptację.

Uchwała Nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

l) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały sprawie statutu Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu.

Nie zgłoszono pytań, ani uwag, więc przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uzyskał jednogłośną aprobatę.

Uchwała Nr XXII/149/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

ł) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmian nazw miejscowości na terenie gminy Przedbórz. Dodał, że istotą projektu jest usankcjonowanie stanu realnego, po czym przystąpił do procedury głosowania, w wyniku którego projekt uzyskał jednogłośną akceptację.

Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

m) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych.

Nie zgłoszono pytań, ani uwag, więc przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania (nieobecność Radnych: Gawrona i Margasa), przedstawia się następująco:

za - 12

przeciw - 0

wstrzymujący się - 1

Uchwała Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

n) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości.

Przewodniczący Bielecki zwracając uwagę na zły stan nieruchomości gruntowo-budynkowej po zlewni mleka, zauważył konieczność zabezpieczenia przedmiotowego obiektu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przystąpił do głosowania, w wyniku którego projekt uzyskał akceptację realizacji uchwały ( 14 głosów–za, 1–wstrzymujący).

Uchwała Nr XXII/152/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

o) Wiceprzewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, po czym przystąpił do procedury głosowania, w wyniku którego projekt został przyjęty do wykonania (14 głosów–za, 1–wstrzymujący).

Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

W tej części obrad sformułowano następujące wnioski i zapytania:

- sołtys sołectwa Miejskie Pola nie zgadzając się z opinią radnego Naczyńskiego, co do zasadności budowy drogi Miejskie Pola, podziękował panu Burmistrzowi oraz Radzie za realizację tejże inwestycji.

Ponadto sołtys Michalski zwrócił się z prośbą o odśnieżanie dalszej części wsi.

Odnosząc się do powyższego, radny Naczyński wyjaśnił, że chodziło mu o koszty budowy drogi Miejskie Pola, nie o celowość budowy.

- radny Margas zwrócił uwagę na zbyt wąskie odśnieżanie dróg, w wyniku czego są problemy z mijaniem się.

- radny Mąkosa również poruszył temat odśnieżania, zwrócił się z wnioskiem o szczególną dbałość o drogi, które używane są przez autobusy szkolne.

Zapytał, co się dzieje z pogotowiem oraz czy zostały zawarte umowy z ortopedą i dermatologiem w ośrodku zdrowia zgodnie z uchwała podjęta na jednej z ostatnich sesji?

Ponadto zapytał, czy planuje się zakończyć budowę chodnika w ul. Częstochowskiej?

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz Ślusarczyk.

Odnośnie odpowiedniej szerokości odśnieżania dróg, podkreślił, iż zwróci uwagę odpowiedniej komórce, co do dróg używanych przez autobusy szkolne, podkreślił, iż drogi te zawsze były priorytetem.

Jeśli chodzi o działalność pogotowia, pan burmistrz poinformował, że jest ona zawieszona tylko na czas remontu, który był zalecony przez Sanepid.

Natomiast odnosząc się do lekarzy – ortopedy i dermatologa, pan burmistrz wyjaśnił, iż umowy z nimi zostaną zawarte od 2005 roku.

Co do dokończenia budowy chodnika w ul. Częstochowskiej, pan burmistrz poinformował, iż w tym roku jest to już niemożliwe, jednakże dołoży wszelkich starań, aby w przyszłym roku doprowadzić do zakończenia tychże robót.

- Radny Naczyński zwrócił się z propozycją wykorzystania wozów strażackich w celu odśnieżania dróg.

Pan Burmistrz Ślusarczyk odpowiedział, iż skonsultuję ten temat ze Strażą.

Radny Naczyński poruszył też kwestię kryteriów zatrudnienia absolwentów przez Urząd. Radny twierdzi, iż składane kiedyś wyjaśnienie w tej kwestii było sprzeczne z rzeczywistością.

W odpowiedzi pani sekretarz Szwed raz jeszcze omówiła sposób przyjęć na odbycie staż absolwencki

Poinformowała, że zgodnie ze znowelizowana ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, statut absolwenta ma osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna w okresie do upływu 12 m-cy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej i która nie ukończyła 27 roku życia.

Pani sekretarz zaznaczyła, że wystąpiono do biura pracy, aby ono wskazało osoby spełniające wymagane warunki. Liczba kandydatów stanowiła wykaz 26 osób, z których wybrano 5.

- radny Bielecki ponownie zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie parku i znajdującego się w nim pomnika Kościuszki.

- radny Naczyński zwrócił się z wnioskiem o wpłynięcie na uporządkowanie drogi Leśnej, po remoncie, jaki przeprowadził gospodarz drogi.

Odpowiadając, pan burmistrz Sobolewski poinformował, że zgłosi to zarządcy drogi.

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Protokołowała:

Barbara Auguścik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki


 

Liczba odwiedzin : 1261
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-17 14:41:34
Czas publikacji: 2005-03-17 14:41:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak