Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 października 2004r. 

 

 

 PROTOKÓŁ

z XXI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 4 października 2004 roku


XXI sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1230.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nieobecność radnego Dudkiewicza – usprawiedliwiona.


Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Jadwiga Kamińska-Nowak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

Pan Jacek Cykowski – Z-ca Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku

oraz grupa mieszkańców Przedborza


Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki. Na podstawie listy obecności ( 12 radnych ) stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Porządek obrad XXI sesji RM wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut gminy Przedbórz.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie ( 12 głosów za).

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący KSO radny Wuszt oraz Z-ca Przewodniczącego KRGiR radny Mąkosa.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Informację z pracy Burmistrza Miasta między sesjami złożył Z-ca Burmistrza pan Witold Sobolewski. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku z brakiem dyskutantów Przewodniczący Bielecki przeszedł do realizacji kolejnych punktów dzisiejszych obrad.

Ad. 6

Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2004 rok, po czym pani Skarbnik Grochola przedstawiła uzasadnienie do zmiany planu budżetowego:

I Dochody

1. Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.400, tytułem zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, za 5 pracowników zatrudnionych w zawodach robotnik gospodarczy na podstawie umowy z dnia 21.09.2004r.

2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody
budżetowe o kwotę 10.000,00 z tytułu zwiększenia wpływów za noclegi w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
Ogółem zwiększa się dochody o kwotę: 24.400,00
Plan po zmianach wynosi: 11.242.381,00

II Wydatki

1. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.000,00 z przeznaczeniem na robociznę przy drogach powiatowych chodników zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. W rozdziale 60017 drogi wewnętrzne zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 13.000,00 przeznaczonej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miejskie Pola.

3. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na adaptację części budynku po byłej szkole w Przyłankach na mieszkania socjalne.

4. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu i dokumentów związanych z wnioskiem aplikacyjnym na rozbudowę gimnazjum i sali gimnastycznej.

6. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 14.694,00 z przeznaczeniem na płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w zawodach robotnik gospodarczy.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 15.294,00 przeznaczonej na zakup energii elektrycznej w kwocie 15.000,00 i oczyszczanie miasta kwotę 294,00

Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 24.400,00 Plan wydatków po zmianach wynosi 11.854.963,00

W tym miejscu radny Naczyński zapytał, czy był już ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji w ulicach Koneckiej i Pocztowej?

Odpowiadając pan Burmistrz Sobolewski wyjaśnił, że gmina nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę. Innych pytań nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Bielecki poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 11

przeciw - 0

wstrzymujący się - 1

w związku z czym uchwała Nr XXI/134/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  • Przewodniczący Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu, a następnie poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych podczas głosowania, przedstawia się następująco:

za - 12

przeciw - 0

wstrzymujący się - 0

w związku z czym kandydatura radnego Stępnia uzyskała jednogłośną akceptację Rady. Uchwała Nr XXI/135/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głos zabrał radny Naczyński.

Nawiązując do posiedzenia Komisji poświęconej kwestii przekształcenia ZUK-u w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, radny przypomniał swoje stanowisko w tym temacie. Zaznaczył, że jest przeciwny podejmowaniu zbyt pochopnie decyzji o tworzeniu spółki. Zdaniem radnego wcześniej powinny zostać ustalone zasady udzielania dotacji, ponieważ nieuniknione jest dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej. Radny nadmienił, że przekształcenie ZUK-u wiąże się ze sporymi kosztami, co uprzednio powinno być gruntownie przeanalizowane. Wyraził obawę, że z chwilą przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, dojdzie do znacznego wzrostu stawek opłat za wodę i nieczystości płynne, tym samym nierozważne działanie Rady uderzy po kieszeni lokalnej społeczności.

Odnosząc się do powyższego pan Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych ponownie zaznaczył, że po dokonaniu analizy kalkulacji cen wody i nieczystości płynnych, to Rada Miejska ustala stawki opłat lokalnych.

Głos zabrał radny Mąkosa, który nie zgodził się z wypowiedzią radnego Naczyńskiego. Radny Mąkosa zaprezentował pogląd, iż należy dokonać zmiany formy prawnej Zakładu Usług Komunalnych, co pozwoli spółce zakresem świadczenia usług wyjść poza granice gminy Przedbórz. Zwrócił też uwagę na różnice odpowiedzialności ciążącej na dyrektorze ZUK-u i zarządu spółki. Zdaniem radnego sprawozdania finansowe składane przez prezesa spółki będą bardziej czytelne niż dotychczas. Powyższy pogląd poparła znaczna część Rady, w związku z czym Przewodniczący Bielecki przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 11

przeciw - 1

wstrzymujący się - 0

Uchwała Nr XXI/136/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Pytań nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 12

przeciw - 0

wstrzymujący się - 0

Uchwała Nr XXI/137/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tej części obrad głos zabrał pan Jacek Cykowski – Z-ca Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Nawiązując do zaleceń Sanepidu dotyczących budynku pogotowia w Przedborzu, zwrócił się z propozycją, aby na czas przeprowadzanego remontu obiektu, karetkę wyjazdową przekazać do Radomska.

Dodał, że Sanepid nakazuje przeprowadzić remont do końca tego roku, a renowacja ma polegać na odgrzybieniu i pomalowaniu ścian budynku.

Głos zabrała Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, pani Jadwiga Kamińska – Nowak.

Mówiąc o zasadności funkcjonowania filii pogotowia w Przedborzu, zwróciła uwagę na potrzebę zabezpieczenia pomocy medycznej w dni robocze po godz. 18.00 oraz w niedziele i święta.

W związku z powyższym Rada podjęła decyzje, aby nie dopuścić do pozbawienia przedborskiej placówki karetki wyjazdowej, ponieważ zachodzi obawa, że mimo dokonania remontu w budynku pogotowia w sytuacji przekazania ambulansu do Radomska, karetka mogłaby już nie wrócić.

Ponadto radni rozważali możliwość umieszczenia filii pogotowia na ul. Częstochowskiej w budynku ZDZ-tów (gdzie już kiedyś pogotowie miało siedzibę) oraz w budynku SPZOZ-u. Jednakże ostatecznej decyzji w temacie zastępczej lokalizacji pogotowia nie podjęto.

  • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Zapytań nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 12 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 12

przeciw - 0

wstrzymujący się - 0

Uchwała Nr XXI/138/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

W tej części obrad radni sformułowali następujące wnioski i zapytania:

  • Radny Gawron zwrócił się z wnioskiem o utwardzenie drogi w miejscowości Stara Wieś.

Odpowiadając na powyższe pan Burmistrz Sobolewski zaznaczył, że za zły stan drogi odpowiada wykonawca Ośrodka Japońskich Sztuk Walki „Dojo Stara Wieś”, który zobowiązał się, że będzie dbał o tę drogę.

  • Radny Naczyński zwrócił się z pytaniem, kiedy zostanie utwardzona droga Leśna?

Poza tym, radny zwrócił się z wnioskiem o przeznaczenie środków finansowych na kanalizację w ul. Piotrkowskiej.

W odpowiedzi pan Burmistrz Sobolewski powiedział, że poprawa drogi Leśnej najprawdopodobniej nastąpi po zakończeniu prac w ulicy Koneckiej.

  • Radny Mąkosa zapytał, kiedy zacznie się budowa chodników w mieście?

Pan Burmistrz Sobolewski odpowiedział, że jeszcze w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa z wykonawcą (panem Mądrym), który wykona chodnik w ul. Mostowej, natomiast ul. Warszawska, Podzamcze i Częstochowska zostaną zlecone Zakładowi Usług Komunalnych.

Jeśli chodzi o zlecenie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej, poinformował, iż dołoży wszelkich starań, aby zrobić to jeszcze w tym roku.

  • Radny Nowak zapytał, czy zostały podjęte działania w kwestii budowy chodnika w ul. Piotrkowskiej (przy liceum)?

Odpowiadając pan Burmistrz Sobolewski poinformował, że zarządca dróg wojewódzkich zobowiązał się do przekazania materiału do budowy chodnika, w związku z czym należy zawrzeć z nim porozumienie w przedmiotowej kwestii.

  • Radny Bielecki zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości budowy ogrodzenia wokół targowicy miejskiej.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXI obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Protokołowała:

Barbara Auguścik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki 


Liczba odwiedzin : 1115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-17 14:34:59
Czas publikacji: 2005-03-17 14:34:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak