Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 2 września 2004r. 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XX sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 2 września 2004 roku


XX sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 1000 i trwała do godz. 1400.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:


Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Alicja Grochola - Skarbnik Miasta

Pani Jadwiga Smolich – Kierownik referatu oświaty UM

Pani Ewa Piekarska – podins. ds. gospodarki gruntami

Pan Wojciech Ślusarczyk - Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

Pan Artur Zasobniak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu

Pan Jarosław Chudy – Radny Powiatu Radomszczańskiego

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – Ryszard Bielecki. Na podstawie listy obecności ( 12 radnych ) stwierdził prawomocność obrad. W tej części obrad nieobecny był radny Marian Gawron.

Ad.2

Porządek obrad XX sesji RM wraz z projektami uchwał został przesłany radnym z zachowaniem terminu określonego przez Statut Gminy Przedbórz.

Przewodniczący Bielecki odczytał program sesji, po czym złożył wniosek o jego zmianę poprzez włączenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego, który uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

Następnie poddał wniosek pod głosowanie, wynik którego odzwierciedla jednogłośna akceptacja wprowadzenia zmiany do porządku obrad.

Ad. 3

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty ( 11 głosów za, 1 głos wstrzymujący ).

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący (radny Wuszt, Dudkiewicz oraz Z-ca Przewodniczącego KR radny Naczyński).

Przedmiotowe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W związku ze złożoną informacją z prac Komisji Spraw Obywatelskich radny Naczyński zwrócił się pytaniami:

- czego dotyczą zarzuty przeciwko panu Jędrzejczykowi Tadeuszowi?

- czy zapadła już ostateczna decyzja w kwestii wydzierżawienia stowarzyszeniu „Pomost” budynku poszkolnego w miejscowości Gaj?

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, że pozew przeciwko byłemu dyrektorowi ZUK-u dotyczy niedopełnienień obowiązków służbowych, które w związku z niedoborem wykazanym w rozliczeniu dokonanym przez inspektora NIK-u spowodowały straty dla Zakładu Usług Komunalnych.

Jeśli natomiast chodzi o lokal po szkole podstawowej w Gaju, pan Burmistrz powiedział, że nie zapadła jeszcze decyzja w przedmiotowej sprawie, poza tym, że ustalono zorganizować spotkanie ze stowarzyszeniem „Pomost” celem omówienia koncepcji utworzenia domu społecznego.

Innych pytań nie wniesiono.

Ad. 5

Informację z pracy Burmistrza Miasta między sesjami złożył pan Burmistrz Ślusarczyk.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

(W tym momencie na salę obrad przybył radny Gawron).

Radny Naczyński zwrócił się z pytaniem, czy podczas uchwalania budżetu 2004 r. był opracowany kosztorys inwestorski na kanalizację w ul. Koneckiej i Pocztowej?

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, że ustalając budżet nie było kosztorysu, ponieważ dokumentacja techniczna została zlecona w miesiącu lipcu.

Innych pytań się zgłoszono.

Ad. 6

Informację z wykonania budżetu gminy Przedbórz za I półrocze 2004 r. teraz po krótce omówiła pani Skarbnik Grochola. Z uwagi na fakt, że analizowana ona była przez wszystkie Komisje Rady Przewodniczący Bielecki zwrócił się do Rady o zadawanie pytań pani Skarbnik.

Pytań nie zgłoszono, zatem pani Skarbnik ogólnie poinformowała, że realizacja dochodów budżetowych przebiegła w miarę prawidłowo (wykonane w 54,9%), a wydatki objęły bieżące potrzeby i majątkowe gminy (45,6% wykonania planu rocznego).

Ad. 7

 • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego ( Wojciecha Chudego)

Poinformował, że w dniu 2 sierpnia 2004 roku wpłynęło do Rady pismo od Wojewody Łódzkiego dotyczące wezwania Rady Miejskiej w Przedborzu do podjęcia uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Wojciecha Chudego i Marka Wyciszkiewicza.

Przypominając sytuację nie podjęcia tych uchwał podczas ostatniej sesji Rady, zwrócił uwagę, iż radni zamanifestowali już niejako swe niezadowolenie, dlatego teraz zaapelował o głosowanie za stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów radnych. Dodał, że kwestia ewentualnie ponownego nie podjęcia uchwał w przedmiotowej kwestii spowoduje oddalenie ogłoszenia wyborów uzupełniających w dwóch okręgach wyborczych, gdzie od kilku miesięcy nie ma przedstawicieli tychże wyborców. Zwrócił też uwagę na potrzebę uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Komisji Rady, a w szczególności Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady radny Bielecki poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych przedstawia się następująco:

Za - 13

Przeciw - 0

Wstrzymujący - 0

Uchwała nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta w sposób jednomyślny i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego ( Marka Wyciszkiewicza) i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/125/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 • Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004.

Radny Naczyński zabrał głos w kwestii zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę 30 tys. zł i przeznaczenia jej na budowę drogi Miejskie Pola.

Wyraził zdanie, iż przy ustalaniu budżetu radni dochodzili się o każdy tysiąc złotych, a teraz, po półroczu, okazuje się, że koszt budowy drogi z 30 tys. zł wzrasta do 75 tys. zł. Zwrócił uwagę, że jest to kolosalny wzrost, ponad 100 %. Zapytał, czy nie ma ważniejszych inwestycji do przeprowadzenia w mieście niż załatwianie obietnic przedwyborczych? Radny uważa, że bycie radnym powinno zobowiązywać do postrzegania potrzeb gminy w szerszym zakresie. Wyraził pogląd, że program inwestycyjny Przedborza uzależniony jest od dobrych stosunków z Burmistrzem, kto ma większe dojście, ten forsuje swe cele. Zdaniem radnego należy zrobić drogę w Miejskich Polach, ale nie tak dużym nakładem finansowym. Nawiązując do kosztu budowy drogi Borowa, zauważył, że za ponad 200 tys. zł można by np. skanalizować odcinek miasta, z czego korzystałaby większa liczba mieszkańców gminy niż z drogi w Borowej, czy Miejskich Pól. Dodał, że na posiedzeniach Komisji Rady bez końca się mówi o potrzebie skanalizowania miasta, jednak przy wyborze zadań inwestycyjnych i podziale na nie nakładów, kanalizacja wciąż jest pomijana. Powiedział, że jako radnemu, jest mu wstyd, gdyż w porównaniu z innymi sąsiednimi gminami centrum Przedborza przypomina „szambo”.

Mówiąc o 15 tys. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi Miejskie Pola, zwrócił się z pytaniem, czy na inne zadanie nie można było przewidzieć dofinansowania? Jednocześnie wyraził myśl, że należy korzystać z dotacji, ponieważ niedługo może dojść do sytuacji zwrotu otrzymanych dotacji.

Głos zabrał Przewodniczący Bielecki, który przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 uzyskał akceptacje wszystkich Komisji Rady.

Następnie przyznając rację radnemu Naczyńskiemu w kwestii konieczności skanalizowania miasta, podkreślił, że sam jest zwolennikiem wyeliminowania fetoru z centrum miasta.

Jeśli chodzi o wzrost kosztu inwestycji, wyraził przeświadczenie, iż nikt nie jest w stanie określić sztywnej wartości zadania, planowanego wykonać za kilka miesięcy. Dla przykładu podał zadania: budowę chodnika w ul. Mostowej oraz kanalizacji w ul. Pocztowej i Koneckiej, na które należało zwiększyć nakłady.

Dodał, że mieszkańcy Miejskich Pól, odkąd istnieje miejscowość nie mieli drogi, dlatego należy uszanować ich wolę, jak również zabiegi radnego Magdziarza. Zauważył, że każdy radny może mieć inne priorytety dla swego okręgu.

Głos zabrał pan Burmistrz Ślusarczyk, który powiedział, że skończył się okres tzw. gospodarczego podejścia do inwestycji. Jak do każdego zadania inwestycyjnego, musiała być zlecona dokumentacja techniczna, której integralną częścią jest kosztorys inwestycyjny. Dokument ten zakłada konkretne parametry techniczne drogi, które m.in. wymagane są przez instytucję dofinansowującą dane zadanie. Dodał, że projekt techniczny obejmuje odwodnienie fragmentu drogi, przez co koszt zadania wzrósł.

Radny Magdziarz oświadczył, że dołoży wszelkich starań, aby nie jego wymysł, ale wniosek mieszkańców został zrealizowany.

W odniesieniu do wypowiedzi, że czasy gospodarnych inwestycji już się skończyły, radny Naczyński zarzucił panu Burmistrzowi, iż tym stwierdzeniem zaprzecza temu, co robi.

Następnie zapytał, w jaki sposób wybrano projektanta do wykonania projektu technicznego na drogę w Miejskich Polach/

Odpowiadając pan Burmistrz wyjaśnił, że na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ma obowiązku ogłaszać przetargu, jeśli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 6 tys. euro (udziela się zamówienia z wolnej ręki, negocjując cenę z jednym wybranym wykonawcą).

Następnie Przewodniczący Bielecki poddał pod głosowanie projekt w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004.

Wynik głosowania przy udziale 13 radnych podczas głosowania przedstawia się następująco:

za - 12

przeciw - 1

wstrzymującysię - 0

w związku z czym uchwała Nr XX/126/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2004 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W tej części obrad Przewodniczący Bielecki ogłosił 15 minutową przerwę.


Po przerwie wznowiono obrady.


 • Przewodniczący Bielecki zarekomendował projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

W związku tym, że nie wniesiono pytań, Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/127/04 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


 • Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Przedbórz, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji zadań zleconych, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/128/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Przedbórz, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji zadań zleconych stanowi załącznik do protokołu.

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Magdziarz.

 • Odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłaty administracyjnej, a w związku z brakiem pytań, poddał projekt pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/129/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zwolnień z opłaty administracyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Przewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu, po czym otworzył procedurę głosowania nad projektem.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/130/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


 • Przystępując do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedbórz i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/131/04 Rady Miejskiej w Przedborzu zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przedbórz stanowi załącznik do protokołu.


 • Przewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/132/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska stanowi załącznik do protokołu.

 • Przewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Uchwała nr XX/133/04 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Radni poruszając następujące kwestie wnieśli pytania:

 • Radny Naczyński zapytał, kto z referatu inwestycji odpowiedzialny jest za ustalanie wartości zadań inwestycyjnych, skoro w trakcie roku koszty te zmieniają się o ponad 100%?

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk przypomniał, w jaki sposób opracowywany jest budżet gminy. Zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności zabezpieczane są wydatki obligatoryjne, natomiast kwota, jaka zostaje przeznaczana jest na inwestycje. Częstokroć środki, znajdujące się w budżecie nie stanowią pełnego pokrycia zadań, ale stanowią podstawę ubiegania się o dofinansowanie danej inwestycji.

 • Radny Naczyński zapytał, czy pracownicy referatu inwestycji w marcu nie wiedzieli, że można się starać o dotacje? Zaznaczył, że dotychczasowe działania w kwestii starań o środki z zewnątrz zaprzeczają wypowiedziom Burmistrza, ponieważ im większy udział wykaże się w budżecie, tym można uzyskać większą dotację, w gminie Przedbórz działa się wprost przeciwnie.

Komentując powyższe pan Burmistrz Ślusarczyk powiedział, że zasady przydzielania środków finansowych przez instytucje, typu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Urząd Marszałkowski są ustalane rok/rocznie. Nie ma stałych reguł, zasady ustalane są w danym roku budżetowym i nie można ich przewidzieć w roku poprzednim.

 • Radny Dudkiewicz zapytał:

- jakie działania zostały podjęte w kwestii zaginięcia sprzętu medycznego w SPZOZ?

- co się dzieje z budynkiem pogotowia?

- czy jest możliwość budowy chodnika w ul. Wierzbowskiej?

Odpowiadając na powyższe pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił:

- w sprawie zniknięcia sprzętu medycznego trwa postępowanie karne. Sprawę pilotuje jednostka, która zgłosiła zaginięcie aparatury – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu. Wyraził obawę, iż wobec braku dowodów, sprawa zmierza w kierunku umorzenia.

- odnośnie budynku pogotowia poinformował, że obiekt jest remontowane, zabezpieczone od góry i pogotowie funkcjonuje normalnie.

- odnosząc się do budowy chodnika w ul. Wierzbowskiej, zaznaczył, że jest to droga powiatowa, aby planować budowę chodnika, należy wcześniej ją przejąć i stać się gospodarzem drogi.

 • Radny Mąkosa wyraził zdanie, że nie rozumie kwestii zaginięcia koagulatora, sprzętu medycznego o wartości w granicy 10-12 tys. zł. Poprosił o podjęcie czynności wyjaśniających tą sprawę, by przypadkiem nie doszło do sytuacji umorzenia postępowania wobec nie wykrycia sprawcy.

Radny ponownie zwrócił się z wnioskiem o dokończenie prac remontowych chodnika w ul. Częstochowskiej.

 • Radny Nowak zwrócił się z wnioskiem wykonania remontu chodnika w ul. Piotrkowskiej (przy liceum) oraz ponowił zgłoszenie uszkodzonego przepustu w ul. Korycińskiej. Zapytał, kiedy będzie realizowana poprawa nawierzchni ul. Leśnej i Poprzecznej?

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz Sobolewski, który powiedział, że gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o materiał na budowę chodnika m.in. w ul. Częstochowską.

Jeśli chodzi o remont chodnika w ul. Piotrkowskiej, pan Sobolewski powiedział, że zwróci się z tym wnioskiem do zarządcy drogi.

Odnośnie poprawy nawierzchni ul. Leśnej poinformował, że prace zostaną wykonane wkrótce, ponieważ w celu tym wykorzysta się destrukt z ul. Koneckiej, gdzie obecnie trwają roboty.

W uzupełnieniu wypowiedzi pana Sobolewskiego głos zabrał pan Jarosław Chudy kierownik referatu infrastruktury w UM.

Poinformował, że złożone zamówienie na kostkę chodnikową pokrywało zapotrzebowanie na budowę chodnika w ulicach: Warszawskiej, Podzamcza, Częstochowskiej i niebawem zostanie ono zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, jednakże zwrócił uwagę, że budżet gminy nie zabezpiecza środków na pokrycie kosztów związanych z robocizną.

Odnosząc się do zarzutów radnego Naczyńskiego, pan Chudy zaznaczył, że 15 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę drogi Miejskie Pola, jeszcze na ten moment nie stanowi 100% pewności, czy gmina dostanie te środki. Podkreślił, że nie ma możliwości przewidzieć dofinansowania podczas ustalania prowizorium budżetowego, a nawet budżetu w marcu, ponieważ do końca marca Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski, a do końca lipca sporządza umowy dotacji. Dodał, że jeden z paragrafów umowy zawiera zapis mówiący, iż w przypadku braku środków na rachunku bankowym Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dotacja może ulec opóźnieniu.

 • Pan Zbigniew Słoniewski – mieszkaniec Przedborza poruszył następujące kwestie:

- zwracając uwagę na zanieczyszczona rzekę, zapytał, kto jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w gminie, czy nie można by uprzątnąć Pilicy przynajmniej na wysokości miasta?

- zapytał, kto jest właścicielem budynku, w którym kiedyś była zlewnia mleka (ul. Łazicka)?

- zwrócił uwagę na odkrycie niewidocznej tablicy informacyjnej przy ul. Krakowskiej.

Odpowiadając na powyższe pan Burmistrz Sobolewski wyjaśnił, że:

- Pilica jest w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, a oczyszczenie dna rzeki może wykonać tylko specjalna firma. Dodał, że w miarę możliwości gmina porządkuje granice brzegu rzeki.

- Właścicielem budynku po zlewni mleka jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku i gmina Przedbórz nie ma żadnego wpływu na decydowanie obiektem.

- jeśli chodzi o zasłoniętą gałęziami tablicę – pan Burmistrz powiedział, że natychmiast się tym zajmie.

 • Radny Naczyński zwrócił się z prośbą o omówienie kryteriów przyjęć na staż do Urzędu Miejskiego.

Odpowiadając na powyższe pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o bezrobociu, nastąpiła gruntowna zmiana zasad ubiegania się o odbycie stażu. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z dnia 1 maja 2004 r.).Teraz statut absolwenta ma osoba, która jest zarejestrowana jako bezrobotna w okresie do upływu 12 m-cy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27 roku życia.

Dalej pan Burmistrz szczegółowo omówił genezę przyjęć na staż. Poinformował, że wystąpiono do biura pracy, aby ono wskazało osoby spełniające powyższe warunki. Liczba kandydatów stanowiła wykaz 26 osób. Po dłuższej dyskusji ustalono opracować wewnętrzne założenia. Sugerując się faktem, iż człowiek im bardziej wykształcony, tym (przynajmniej teoretycznie) bardziej jest przydatny, ustalono wybrać osoby z ponad średnim wykształceniem. Okazało się, że takich osób jest 5 (dokładnie tyle ile można było zatrudnić), z tymże jedna z osób dostała lepszą propozycję pracy i zrezygnowała ze stażu w Urzędzie Miejskim. W międzyczasie, w trakcie posiedzenia Komisji Rady, padła sugestia zatrudnienia w ramach stażu konkretnej osoby. Osoba ta stanowi jedyny wyjątek, co do kryterium wykształcenia, ponieważ posiada średnie.

Ad. 9

W komunikatach Przewodniczący Magdziarz poinformował o terminach zwołanych Komisji Rady:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa została ustalona na dzień 6 wrzesień 2004 r.( poniedziałek), godz. 11.00;

- Komisja Spraw Obywatelskich – 8 wrzesień 2004 r. (środa) godz. 11.00.

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XX obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Protokołowała:

Barbara Auguścik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu Ryszard Bielecki


 

Liczba odwiedzin : 1168
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-03-17 14:24:27
Czas publikacji: 2005-03-17 14:24:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak