Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
 
PROTOKÓŁ
z XXXI sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 29 grudnia 2005 roku


XXXI sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 12:00.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wziął udziału radny Zenon Dudkiewicz

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym wcześniej.

Następnie Przewodniczący Bielecki wniósł wniosek o zmianę porządku obrad o wprowadzenie w punkcie 5 - podpunktu g) – projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2006 rok, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednomyślny – 13 głosów za.

Ad. 2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 3

Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Spraw Obywatelskich i Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym złożyli ich Przewodniczący: radny Dudkiewicz, radny Wuszt i radny Nowak.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- W związku ze złożoną informacją przez radnego Wuszta w kwestii rozpatrywanego podania mieszkańca Przedborza w kwestii zarzutu dotyczącego wyłączeń oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych i fakcie rzekomego nie informowania o tym mieszkańców, radny Naczyński stwierdził, iż taka informacja powinna być rozpowszechniona.

Pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, iż zarówno Rada Miejska, Komisariat Policji jak i mieszkańcy informowani byli o decyzji wyłączania oświetlenia ulicznego w mieście i gminie w określonych godzinach nocnych.

- Przewodniczący Rady radny Bielecki poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zlecono wykonanie projektu stołu konferencyjnego i krzeseł oraz jego kosztorysu.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

- Wobec powyższej informacji radny Mąkosa wyraził zdanie, iż jest bardzo mile zaskoczony osiągnięciem dobrego wyniku finansowego przez Zakład Usług Komunalnych, ale zapytał, dlaczego tak nagle i tak późno go ustalono. Zdaniem radnego wynik można było przewidzieć znacznie wcześniej.

Powyższą uwagę podzielił też radny Naczyński.

- Pani Skarbnik Młynarczyk poinformowała, iż przyczyną zaistniałej sytuacji była komasacja odbiorów zadań inwestycyjnych

- Pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował o dwóch opcjach dotacji: jedna wersja dotacji uwzględniania kwotę 85 tys. zł, zaś druga - 105 tys. zł, więc wynik zależny był od uwzględnienia pierwszego bądź drugiego wariantu.

W konsekwencji ustalono, aby częściej analizować wynik finansowy Zakładu Usług Komunalnych.

Ad. 5

a) Przewodniczący Rady radny przeczytał projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy.

radni nie zgłosili zapytań, wobec czego przystąpiono do głosowania nad w/w projektem.

Wynik głosowania był jednogłośny – 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXXI/234/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

b) Przewodniczący Rady radny Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W związku z brakiem pytań związanych z projektem, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXXI/235/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

c) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005.

Radni nie zgłosili uwag do projektu, wobec czego przystąpiono do procedury głosowania.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów za i 1 wstrzymujący.

Uchwała Nr XXXI/236/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

d) Przewodniczący Bielecki zaprezentował projekt uchwał w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

- Radny Nowak zapytał, dlaczego regulamin ten nie zawiera żadnych sankcji karnych? Zwrócił też uwagę na uświadomienie mieszkańców o obowiązującej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz regulaminie.

- Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśnił, iż sankcje karne obejmuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów tych nie należy powielać w aktach wykonawczych.

Co do kwestii informowania mieszkańców o zasadach utrzymania czystości i porządku, pan burmistrz zapewnił, iż zostanie to wykonane przez Zakład Usług Komunalnych.

Ponadto dodał, iż powyższy regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednogłośny – 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXXI/237/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

e) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na 2006 rok.

W związku z brakiem pytań związanych z projektem, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXXI/238/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

f) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Przedborzu na 2006 rok.

W związku z brakiem pytań związanych z projektem, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania był jednogłośny – 13 głosów – za.

Uchwała Nr XXXI/238/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

g) Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2006 rok.

Wobec powyższego grupa radnych (panowie: Naczyński, Bielecki, Wuszt) wyraziła sprzeciw do części uchwały (§ 2) mówiącej o ustaleniu jednostkowej dotacji w wysokości 0,05 zł do 1m3 wody.

Zdaniem radnych dział wody przynosi dochód i nie ma potrzeby go jeszcze dotować.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o usunięcie § 2 projektu uchwały i pozostawienie tylko zapisu o ustaleniu stawki jednostkowej dotacji w wys. 1,05 zł do m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów za i 1 przeciw.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie całość projektu uchwały, wynik którego stanowił jednogłośną akceptację Rady.

Uchwała Nr XXXI/239/05 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

  • Radny Naczyński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dodatkowej dotacji celowej przyznanej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia petentkom Ośrodka Pomocy Społecznej. Radny zwrócił uwagę, iż kwota dotacji nie stanowiła pełnej wartości świadczenia, bo w tym celu uruchomione były też środki budżetu.

Wyjaśnienie w tej kwestii złożyła kierownik OPS-u pani Elżbieta Koska.

Poinformowała, iż cała kwota zrealizowana została z zadań zleconych, natomiast wystąpienie o dodatkową kwotę dotacji dotyczyło brakującej wartości wypłaty świadczenia.

Urząd Wojewódzki dodatkowo przyznał sumę 10 tys. zł, zaś budżet ośrodka posiadał na ten cel 6 tys. zł (łączna kwota świadczenia stanowiła wartość ok. 16 tys. zł).

  • Radny Mąkosa zapytał, czy znany jest już termin naboru wniosków na zadanie związane z budową drogi Turystycznej?

Porosił też o odśnieżenie tej drogi.

Zwrócił uwagę na awaryjność wodociągu w miejscowości Jabłonna. Nadmienił, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwa, iż mieszkańcy Jabłonny od nowego roku nie będą płacić za wodę, której częściej nie ma, niż jest.

Co do budowy drogi Turystycznej – Pan Burmistrz Ślusarczyk przypomniał, iż są zabezpieczone w budżecie środki na to zadanie, więc jeśli nie zostanie ogłoszony nabór na wnioski – gmina sama będzie realizować tą inwestycje.

Poinformował, iż gmina posiada projekt i pozwolenie na budowę drogi.

Natomiast w sytuacji naboru wniosków, ich rozstrzygnięcie nastąpi ok. marca 2006 r.

  • Ponadto zwrócono uwagę na odśnieżanie dróg w mieście i na terenie gminy.

Ad. 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXXI obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.


Sporządziła:

Barbara Auguścik

 

Liczba odwiedzin : 899
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-02-02 15:04:53
Czas publikacji: 2007-02-02 15:04:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak