Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2006r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z IV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 29 grudnia 2006 roku

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczanskiego

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz


Ad 1.

Obrady IV sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 11:00 i trwały do godz. 13:15

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy pełna Rada (14 radnych).

Ad.2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Przedborza złożył Burmistrz Pan Miłosz Naczyński.

Radni nie wnieśli zapytań do Burmistrza.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4

Sprawozdania z działalności Komisji w okresie między sesjami złożyli ich przewodniczący:

- radny Jan Mąkosa – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

- radny Wojciech Karbownik – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich,

- radny Michał Kieruzal – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Pozostali radni nie wnieśli zapytań.

Materiał z w/w wystąpień stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5

Tą część obrad poprowadził Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz.

 • Odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok i poprosił o jego rekomendację panią Skarbnik.

Pani Młynarczyk wyjaśniając poszczególne załączniki do projektu przedstawiła uzasadnienie do zmian planu finansowego.

Przedmiotowy materiał w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ponadto pani Skarbnik wniosła autopoprawkę do projektu, dotyczącą działu 801, 80110 Sokratetes-comenius (przesunięcie kwoty 490,00).

Radni nie wnieśli uwag do powyższego, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę, a następnie projekt uchwały.

Wynik głosowania był jednomyślny i stanowił 14 głosów za.

W związku z przyjęciem uchwały Nr III/17/06 została ona przekazana do realizacji.

 • Przewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków budżetu, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W związku z brakiem zapytań w kwestii w/w projektu uchwały przystąpiono do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny i stanowił 14 głosów za.

W związku z przyjęciem uchwały Nr III/18/06 została ona przekazana do realizacji.

 • Przewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

W związku z brakiem zapytań w kwestii w/w projektu uchwały przystąpiono do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny i stanowił 14 głosów za.

W związku z przyjęciem uchwały Nr III/19/06 została ona przekazana do realizacji.

 • Przewodniczący Rady radny Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie na 2007 rok.

Radni nie wnieśli pytań ani uwag do projektu, wobec czego przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania był jednomyślny i stanowił 14 głosów za.

W związku z przyjęciem uchwały Nr III/20/06 została ona przekazana do realizacji.

W tej części obrad ogłoszono przerwę, po której prowadzenie sesji przejął Przewodniczący rady radny Słoniewski.

 • Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2007 rok, po czym przystąpił do procedury głosowania.

Wynik stanowił jednogłośna akceptację Rady – uchwała Nr III/21/06 została przyjęta i powierzona do wykonania Burmistrzowi Miasta.

 • Przewodniczący Rady radny Słoniewski przedstawiając projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, poddał pod głosowanie:

- kandydaturę radnej Katarzyny Barabasz, która uzyskała 6 głosów poparcia

- kandydaturę radnego Wojciecha Magdziarza, za którym głosowało 8 radnych.

Wobec powyższego członkiem Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku został wybrany radny Magdziarz.

 • Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po czy przystąpiono do głosowania nad nim.

Wynik był jednomyślny – 14 głosów za. Uchwały Nr III/23/06 została przekazana do realizacji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji.

Projekt uchwały został przygotowany na skutek złożenia deklaracji do pracy w Komisjach Rady przez radnych:

 • Anetę Olejnik,

 • Tomasza Łopacinskiego

 • Krzysztofa Zawiszy

W wyniku głosowania projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację radnych. Uchwały Nr III/24/06 została przekazana do realizacji.

Ad. 6

W tej części obrad zebrani zgłosili następujące uwagi, zapytania i wnioski:

- radna powiatowa, pani Bemnarek-Ślusarczyk.

W związku z faktem, iż zawiadomienie o terminie sesji radna otrzymała w dniu poprzedzającą obrady, zwróciła się z prośbą o wcześniejsze powiadomienie oraz o załączenie materiałów na sesję.

- radny Borciuch zapytał pana Burmistrza, czy nie obawia się krytyki w związku z zamiarem zatrudnienia dyrektora Zakładu Usług Komunalnych spoza gminy Przedbórz? Dotąd w stosunku do osoby, która pracuje w zakładzie i jest spoza Przedborza, kierowano wiele uwag i złośliwości.

Odpowiadając, pan Burmistrz podkreślił, iż najważniejsze są kwalifikacje tej osoby. Dodał, że to będzie osoba na właściwym miejscu, która wyprowadzi zakład z dołka i skończy się finansowanie zakładu przez gminę. Zakład należy doposażyć, bądź zagwarantować możliwość kredytowania w celu zakupu nowego sprzętu. Zakład należy przekształcić, aby mógł wyjść z usługami na zewnątrz i zarabiać.Pan Burmistrz Naczyński zaznaczył, iż za zatrudnienie pana Marka Glendarskiego odpowiadał będzie sam osobiście.

- radny Mąkosa zapytał, czy to będzie przekształcenie w spółkę, czy zostanie też zakład budżetowy?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ obecnie trwa reorganizacja Urzędu, również dotycząca zatrudnienia radców prawnych, którzy zajmą się prawnymi możliwościami przekształcenia zakładu przy jak najmniejszych kosztach. Głównym założeniem jest, aby dział wodno-kanalizacyjny został w zakładzie budżetowym, a pozostała działalność miała możliwość świadczyć usługi na zewnątrz.

- radny Magdziarz podziękował za utwardzenie drogi w miejscowości Miejskie Pola, a także zapytał:

 • czy zostały pojęte jakieś działania dotyczące budowy mieszkań socjalnych,

 • jaką pan Burmistrz ma wizję pracy w Urzędzie?

Odpowiadając pan Burmistrz powiedział, że budowa mieszkań socjalnych jest ujęta w prowizorium budżetowym na 2007 rok. Dotąd zadanie to było zabezpieczone w budżecie, jednak nic nie zostało wykonane w tym zakresie. Wiele zadań inwestycyjnych zostało pominiętych.

W związku z wypowiedzeniami pracy, które otrzymali kierownik referatu inwestycji i jego zastępca, w referacie tym zostaną zatrudnione dwie kompetentne osoby (jedna odpowiedzialna za pozyskiwanie środków unijnych, druga pełniąca obowiązki kierownika inwestycji). Reorganizacja Urzędu będzie przebiegać powoli, bez chaosu. Pewne osoby będą musiały odejść w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, które są prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne i wakat ten zostanie uzupełniony.

- radny Mąkosa zapytał, czy został zlecony projekt drogi na końcu ulicy Turystycznej oraz poprosił o poprawę nawierzchni drogi przy zalewie.

- radny Trzeciak również zwrócił się z wnioskiem o wysypanie grysem odcinka ul. Słonecznej.

- radny Zawisza zwrócił się z wnioskiem o poprawę nawierzchni ulicy Browarnej.

Odpowiadając pan Burmistrz powiedział, iż odcinek drogi Turystycznej został doprojektowały, natomiast kwestia poprawy nawierzchni dróg zostanie uregulowana podczas najbliższych remontów dróg w gminie.

- Przewodniczący Rady radny Słoniewski zwrócił się z wnioskiem do radnych o pisemne składanie interpelacji i zgłaszanie inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Ponadto pan Przewodniczący zwrócił uwagę na:

- konieczność złożenia w najbliższym czasie przez komendanta Policji sprawozdania nt. porządku publicznego w mieście

oraz zajęcie się kwestią podjęcia rozmów z właścicielami aptek w sprawie wprowadzenia nocnych dyżurów.

- pan Burmistrz Naczyński zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po czym podano następujące nazwiska:

- radnej Olejnik Anety,

- radnej Będkowskiej Zofii,

- radnej Bajer Renaty,

- radnego Magdziarza Wojciecha,

- radnego Kieruzala Michała,

- radnego Zawiszy Krzysztofa,

- radnego Obarzanka Władysława

Ad. 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył IV sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2006 r.

 

Liczba odwiedzin : 927
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-11 15:22:54
Czas publikacji: 2007-01-11 15:22:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak