Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2006r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z III sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 14 grudnia 2006 roku

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczanskiego

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz

Ad 1.

Obrady III sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 9:00 i trwały do godz. 11:15

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy pełna Rada (15 radnych).

Ad.2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Przedborza złożył Burmistrz Pan Miłosz Naczyński.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym radni zgłosili następujące zapytania i uwagi:

  • Wiceprzewodniczący rady radny Magdziarz zapytał:

- w związku z tym że w roku bieżącym nie zostaną przerobione środki w wys. 2.600.000 (budowa hali), czy pan Burmistrz wystosował pismo do Urzędu Marszałkowskiego, do wiadomości Ministerstwa, w sprawie przesunięcia części dofinansowania z Totalizatora Sportowego z 2006 roku na 2007 rok?

Odpowiadając pan Burmistrz powiedział, że jeszcze w tym tygodniu skieruje to pismo, natomiast w przyszłym, uda się do Ministerstwa Sportu (aby tę transzę przesunąć na rok przyszły).

- w związku z faktem, iż gmina w tym roku otrzymała 216 tys. zł na I etap rewitalizacji miasta, radny zapytał, co jest realizowane w ramach tych środków?

- jeśli chodzi o wyposażenie hali sportowej, urząd otrzymał dość tanią ofertę od firmy Polsport, radny zapytał, czy będzie ona brana pod uwagę?

Co do rewitalizacji miasta, pan Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie zna tego tematu. Natomiast jeśli chodzi o ofertę Polsportu, pan burmistrz odpowiedział, że inne firmy oferują bardziej korzystne ceny wyposażenia hal sportowych.

- radny zapytał, czy zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mieszkań socjalnych. Zadanie to było zaplanowane w budżecie gminy na 2006 rok.

Pan Burmistrz odpowiedział, iż skonsultuje tę kwestię z referatem inwestycji, ponieważ na ten moment nie jest w stanie odpowiedzieć.

  • Radny Mąkosa zwrócił uwagę, aby kwestię dodatkowych kosztów, żądanych przez wykonawcę hali sportowej, konsultować na bieżąco z prawnikiem.

Pan Burmistrz zaznaczył, iż na razie prowadzone są rozmowy z wykonawcą i nie została jeszcze wystawiona faktura za dodatkową stal i beton.

Ad. 4

Sprawozdania z działalności Komisji w okresie między sesjami złożyli ich przewodniczący:

- radny Jan Mąkosa – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

- radny Wojciech Karbownik – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich,

- radny Michał Kieruzal – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Pozostali radni nie wnieśli zapytań.

Materiał z w/w wystąpień stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

a) W związku z przedłożonym Radzie projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok, Pan Burmistrz Naczyński zgłosił autopoprawkę, dotyczącej działu - ochrona zdrowia, a mianowicie zmniejszenia nakładów na zadaniu „Termomodernizacja budynku SPZOZ” w wysokości 60 tys. zł i przeniesienia tej kwoty na zakup aparatu RTG.

Radni nie wnieśli uwag do powyższego.

Następnie Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2006. Wobec braku zapytań do projektu, Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania, którego wynik stanowił jednogłośną akceptację Rady (15 głosów za)

W związku z przyjęciem uchwały Nr III/07/06 została ona przekazana do realizacji.

b). Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Przedborza.

Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz zaznaczył, iż w stosunku do poprzedniego Burmistrza, obecny, bez dodatku stażowego, będzie posiadał wynagrodzenie niższe o 450 zł.

Natomiast radna Olejnik podkreśliła, iż 10% wynagrodzenia pan burmistrz Naczyński będzie przekazywał na pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Następnie Przewodniczący Słoniewski poddał pod głosowanie w/w projekt, w wyniku którego uchwała Nr III/08/06 została przyjęta w sposób jednogłośny.

c). Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych, po czym przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 15 głosów za.

Wobec powyższego Uchwała Nr III/09/06 została przekazana do realizacji.

W tej części obrad Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę, po której obrady poprowadził Wiceprzewodniczący rady radny Magdziarz.

d). Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Radny Trzeciak zapytał, w jakim celu pobierana jest opłata abonamentowa za wodomierz?

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, który poinformował, iż opłata ta jest przekazywana na odnawianie sieci wodociągowej (wymiana zasuw, wodomierzy, zaworów, śrubunków itp.)

Następnie Przewodniczący Magdziarz przystąpił do procedury głosowania nad w/w projektem.

Wynik głosowania był jednomyślny (15 głosów za).

e). Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

W związku z brakiem pytań do projektu, Przewodniczący Magdziarz przystąpił do przegłosowania w/w projektu.

Wynik głosowania był jednomyślny (15 głosów za).

f). Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie innych zwolnień podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

W związku z brakiem pytań do projektu, Przewodniczący Magdziarz przystąpił do przegłosowania w/w projektu.

Wynik głosowania był jednomyślny (15 głosów za).

g). Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Radny Trzeciak zapytał, w jaki sposób będzie egzekwowany ten podatek od mieszkańców miasta i gminy?

Odpowiedzi udzielił pan Burmistrz Naczyński, który poinformował, iż ściągalność tego podatku będzie odbywać się na podstawie oświadczeń posiadaczy psów. Natomiast dochód z tego tytułu przeznaczony będzie na opłatę pobytu psów bezdomnych w schronisku.

Następnie Przewodniczący przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Wynik głosowania był jednomyślny (15 głosów za).

Wobec powyższego uchwała została przyjęta i przekazana do realizacji.

h). Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów. W związku z brakiem pytań do projektu, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad w/w projektem.

Wynik głosowania był jednomyślny (15 głosów za).

Wobec powyższego uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w przedborzu została przyjęta i przekazana do realizacji.

i). Głos zabrał pan Burmistrz Naczyński, który nawiązując do swego programu kadencyjnego i zobowiązania, że w Urzędzie nie będzie stanowiska zastępcy burmistrza, zaznaczył, iż chciałby powołać Sekretarza Miasta, który jednocześnie będzie pełnił funkcję jego zastępcy. Pan Burmistrz chciałby, żeby była to osoba, którą darzy pełnym zaufaniem, dlatego też zawnioskował o odwołanie dotychczasowej Sekretarz, pani Szwed.

Poinformował, że pani Szwed ma zapewnioną na stanowisku kierowniczym pracę w Urzędzie.

Radny Mąkosa uznając decyzję powierzenia stanowiska kierowniczego pani Szwed za bardzo dobrą, zwrócił uwagę na jej doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia zawodowe.

W imieniu Klubu Porozumienie Samorządowe Przedbórz głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz. Mówiąc o długoletniej efektywnej współpracy z panią Szwed, podkreślił jej wkład i zaangażowanie w podniesienie standardu pracy Urzędu. Jednocześnie poinformował, iż klub, któremu przewodniczy, zajął stanowisko wstrzymania się od głosowania nad projektem uchwały w sprawie odwołania sekretarza Miasta Przedborza.

Następnie Przewodniczący Rady radny Słoniewski odczytał w/w projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Wynik stanowił jak niżej:

za – 7 głosów,

przeciw - 0 głosów,

wstrzymujący się - 8 głosów.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

j). Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Miasta Przedborza, po czym zapytał kandydata radnego Wojciecha Karbownika, czy wyraża zgodę pełnienia funkcji Sekretarza?

Pan Wojciech Karbownik wyraził zgodę na powyższe.

Głos zabrał pan Burmistrz Naczyński, który uzasadnił swój wniosek powołania pana Karbownika na stanowisko Sekretarza.

Zwrócił uwagę, iż osoba pana Karbownika została już oceniona przez społeczeństwo podczas listopadowych wyborów. Pan Burmistrz podkreślił, że darzy radnego pełnym zaufaniem i wyraził nadzieję, że współpraca z panem Karbownikiem przyniesie tylko wymierne efekty.

Radny Borciuch zapytał, konkretnie jakiego referatu pani Szwed będzie kierownikiem?

Pan Burmistrz poinformował, iż obecnie jest na etapie reorganizacji Urzędu i nie może wskazać konkretnego referatu, ale z nowym rokiem kwestia ta zostanie ustalona, o czym radni zostaną poinformowani.

Głos zabrał radny Obarzanek, który zaznaczył, iż popiera kandydaturę pana Karbownika na stanowisko Sekretarza i liczy na owocną z nim współpracę.

Radny Mąkosa mówiąc o prawie demokracji wyraził zdanie, iż radni szanując wolę społeczeństwa, nie powinni ingerować w dobór pracowników przez Burmistrza. Jeśli chodzi o wybór osoby pana Karbownika na Sekretarza, radny zauważył, iż decyzję tą będzie można dopiero ocenić po upływie jakiegoś czasu.

Radny Magdziarz informując, iż Klub Porozumienie Samorządowe Przedbórz szanując prawo Burmistrza do doboru pracowników oraz nie znając predyspozycji radnego Karbownika do pełnienia tej funkcji, będzie konsekwentny i również wstrzyma się od głosu.

Następnie Przewodniczący Rady udzielając swego poparcia panu Karbownikowi, przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania Sekretarza Miasta Przedborza.

Wynik stanowił następująco:

za – 8 głosów,

przeciw - 0 głosów,

wstrzymujący się - 7 głosów.

Przewodniczący Słoniewski podziękował dotychczasowej pani Sekretarz za miłe przyjęcie go w Gminie Przedbórz.

Do podziękowań dołączył również pan Burmistrz Naczyński, który podkreślił, iż efekty pracy pani Szwed są widoczne w Urzędzie.

Radny Mąkosa także zwrócił uwagę na bardzo wysoki poziom pracy Pani Szwed i podziękował jej za dotychczasową współpracę.

Pani Szwed podziękowała Radzie za współpracę, a zwłaszcza osobom, z którymi pracowała w poprzednich kadencjach.

Następnie złożono gratulacje nowo wybranemu Sekretarzowi Miasta, po czym zabrał on głos.

Pan Karbownik w swej wypowiedzi podziękował za okazane mu zaufanie i zapewnił, iż będzie starał się uzasadnić panu Burmistrzowi, że dokonał dobrego wyboru. Poinformował, że wspólnie z panem Burmistrzem i Radą będzie realizował program dla miasta i gminy Przedbórz.

Ad.6

Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwoływanie sesji w godzinach późniejszych, np. o 13.00 oraz o ustalanie terminów komisji zgodnie ze Statutem Gminy.

Wniosek ten został poparty kilkoma głosami.

Radny Trzeciak zwrócił uwagę na jakość obsługi petenta w Urzędzie. Odwołując się do swojego przypadku, wnioskował o skuteczne i przychylne załatwianie spraw petentów.

Głos zabrała pani Krystyna Koń (mieszkanka Przedborza), która stwierdziła, iż dotąd ewidentnie dochodziło do łamania prawa przez pracowników tutejszego Urzędu.

Przewodniczący Rady poinformował o terminie dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady (wtorek, godz. 13.00 – 15.00).

Ad. 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył III sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2006 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Sprawozdanie Komisji Spraw Obywatelskich

Przedbórz, dn. 20.12.2006 r.

Protokołowała:

Barbara Kowalik


 

Liczba odwiedzin : 968
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-08 12:20:40
Czas publikacji: 2007-01-08 12:20:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak