Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2006r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z II sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 4 grudnia 2006 roku

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.


Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Krzysztof Maciejewski – Poseł na Sejm RP

Pan Mieczysław Zyskowski – Starosta Powiatu Radomszczańskiego

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczanskiego

Pan Waldemar Pązik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedbórz

Pan Andrzej Ścisłowski – Komendant Komisariatu Policji

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz

Ad 1.

Obrady II sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 1300 i trwały do godz. 1330 .

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy pełna Rada (15 radnych).

Ad.2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 13 głosami za, przy 2 przeciw (radne Barabasz i Olejnik mimo sprzeciwu nie wniosły uwag do treści protokołu).

Ad. 3

W tej części obrad Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie, po czym Burmistrz Miasta Przedborza pan Miłosz Naczyński złożył ślubowanie:

„Obejmując urząd burmistrza miasta Przedborza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Tak mi dopomóż Bóg”.

Aktem tym pan Miłosz Naczyński stał się pełnoprawnym Burmistrzem Miasta Przedborza.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje panu Burmistrzowi życząc jak najlepszej współpracy z Radą.

Następnie głos zabrał pan Poseł Maciejewski, który składając gratulacje nowo wybranej Radzie zaznaczył, iż dziś zaprzysiężony Burmistrz jest osobą godną szacunku i zaufania, co potwierdza wynik wyborów.

Ad. 4

Pan Burmistrz Naczyński przedstawił swój program kadencyjny.

(przedmiotowy materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 5

Rekomendacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta dokonała Sekretarz Miasta pani Maria Szwed, poinformowała, iż projekt ten dotyczy m.in. takich czynności jak: zlecanie wyjazdów służbowych burmistrza, podpisywanie umów dot. wyposażenia stanowiska burmistrza.

Następnie Przewodniczący Słoniewski przystąpił do procedury głosowania nad w/w projektem uchwały.

Wynik głosowania stanowił jednogłośna akceptację Rady, wobec czego uchwała Nr II/06/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza została przekazana do realizacji.

Ad. 6

Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz zgłosił panu Przewodniczącemu Rady powołanie Klubu Radnych o nazwie „Porozumienie Samorządowe Przedbórz”.

W załączeniu do protokołu zgłoszenie powstania Klubu oraz jego regulamin, który Wiceprzewodniczący Magdziarz złożył na ręce Przewodniczącego Rady.

Radny Trzeciak zapytał, kto jest członkiem Klubu?

Przewodniczący Rady odczytał nazwiska:

1. Wojciech Magdziarz – przewodniczący

2. Zofia Będkowska – sekretarz

3. Renata Bajer – członek

4. Andrzej Bobras – członek

5. Krzysztof Borciuch – członek

6. Michał Kieruzal – członek

7. Tomasz Łopaciński – członek

8 Władysław Obarzanek – członek

Radny Mąkosa odwołując się do programu kadencyjnego Burmistrza i będąc wyrazicielem Rady, zapewnił, że jeżeli pan Burmistrz będzie działał słusznie i z korzyścią dla miasta i gminy, może liczyć na poparcie Rady.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego pan Ireneusz Kraś.

Składając gratulację objęcia stanowiska Burmistrza, życzył dobrej współpracy z całą Radą, uporu, wytrwałości oraz aby pan burmistrz osiągnął cele, które sobie wyznaczył. Zwracając się do Rady, pan Kraś złożył gratulacje i życzył, aby decyzje podjęte przez Radę były tylko trafne i służyły całej gminie i całemu społeczeństwu.

Ad. 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył II sesję Rady Miejskiej w dniu 4 grudnia 2006 r.

Protokołowała:

Barbara Kowalik
 

Liczba odwiedzin : 1162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-21 14:47:53
Czas publikacji: 2006-12-21 14:47:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak