Zarządzenie Nr 14/07 

 
 

Zarządzenie Nr 14/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 kwietnia 2007 

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Remont cząstkowy dróg gminnych: Policzko i Wola Przedborska”

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Damian Szmigielski - Przewodniczący

2. Artur Koski - Z-ca Przewodniczącego

  1. Waleria Krawczyk - Sekretarz

  2. Dawid Piątek - członek

  3. Magdalena Duńska - członek 

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont cząstkowy dróg gminnych: Policzko i Wola Przedborska”

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia 14

 

Liczba odwiedzin : 969
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-04-27 09:52:08
Czas publikacji: 2007-04-27 09:52:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak