Sesja VI z dnia 21 marca 2007r. 

 
 

Uchwała Nr VII/42/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 21 marca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt.10 oraz art.51 ust.1 i 2, art.57 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337) oraz art.165, art.166, art.173, art.182, art.184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832),

                  

            Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007

wg załącznika Nr 1 w wysokości                                            

16 612 761,00

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007

        wg załącznika Nr 2 i 2 a w wysokości:                   

17 138 117,00

w tym:

I. wydatki bieżące                                                                

14 766 089,00

II.   wydatki majątkowe                                             

2 372 028,00

 

§ 3.Róznica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości                                                                          

525 356,00

 który  zostanie  pokryty przychodami z wolnych środków oraz  kredytu.  

               

§ 4.1 Ustala się przychody budżetu i ich przeznaczenie

   w  wysokości                                                                     

1 032 432,00

     2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości                     

507 076,00

     wg załączników  Nr 4 i 4a

 

§ 5. Ustala się prognozę długu budżetu gminy Przedbórz na dzień 31.12.2007 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 6. Ustala się plan nakładów inwestycyjnych na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości

2 372 028,00

§ 7.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości

90.000,00

§ 8. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości

79 549,00

§ 9.1 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami  zgodnie z załącznikiem  Nr 7 i Nr 8

w wysokości

3 522 400,00

      2. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 10

w wysokości

442 410,00

§ 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9

 w wysokości

28 061,00

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na mocy porozumienia zgodnie z załącznikiem Nr 11 w wysokości

72 068,00             

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przedborzu zgodnie z załącznikiem

Nr 12  w wysokości

22 762,00 

§ 13.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie

z załącznikiem Nr 13 w wysokości

1 947 000,00            

 § 14.Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

  zgodnie z załącznikiem Nr 14 w wysokości

118 679,00

§ 15. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zgodnie
z załącznikiem Nr 15 w wysokości

325 378,00

§ 16. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne zgodnie z załącznikiem

 Nr 16 w wysokości

100 000,00

§ 17. Ustala się limity wydatków na:

         1) zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnymi zgodnie

           z załącznikiem Nr 3.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości

906 580,00

z przeznaczeniem na:

1) występujący w ciągu roku deficyt przejściowy w wysokości

500 000,00

2) sfinansowanie częściowe deficytu budżetu w wysokości

406 580,00

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

         1) zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych, do wysokości kwot zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym zgodnie
z załącznikiem Nr 3,

         2) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości kwot ujętych w planie budżetu na rok następny,

         3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku deficytu przejściowego budżetu w wysokości 500.000,00, 

         4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, 

         5) dokonywanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

         6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

         7) do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego. 

§ 20. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budżetu gminy, jednostki organizacyjne odprowadzają na rachunek bankowy gminy w terminie do dnia 10-ego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc kończący rok budżetowy do dnia 31 grudnia. 

§ 21. 1 Informację o wprowadzanych zmianach w budżecie Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej.

         2.Burmistrz Miasta w terminie do 31 sierpnia 2007 roku przedłoży informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, a do 20 marca 2008 r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2007 i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik 2a, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 4a, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6,  Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11, Załącznik nr 12, Załącznik nr 13, Załącznik nr 14, Załącznik nr 15, Załącznik nr 16


Uchwała Nr VII/43/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 21 marca 2007 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety dla przewodniczącego rady sołeckiej

Na podstawie  art. 37 b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/

uchwala się. co następuje:

§ 1

1. Ustala się, że przewodniczącemu rady sołeckiej uczestniczącemu w sesji i komisji Rady Miejskiej w Przedborzu na imienne zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej przysługuje dieta w wysokości ½ diety radnego.

2. W przypadku zbiegu prawa do diety radnego i diety, o której mowa w ust. l przysługuje jedna korzystniejsza dieta.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII/139/00 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia                     30 marca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diety dla przewodniczącego rady sołeckiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 962
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-03-27 08:15:19
Czas publikacji: 2007-03-27 08:15:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak