Sesja VIII z dnia 5 kwietnia 2007r. 

 
 

Uchwała NR VIII/44/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 5 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyboru kandydata i jego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy


Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) Rada Miejskiej w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Do pracy w Stałej Konferencji Współpracy zgłasza:

  1. Miłosz Naczyński – kandydata

  1. Józefa Zbigniewa Słoniewskiego – stałego zastępcę kandydata

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr VIII/45/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 5 kwietnia 2007 roku


w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 25 poz. 162) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powiadamia się Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku od dnia 31 lipca 1990 roku zwanego oświadczeniem lustracyjnym, w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

2. Informuje się, że niezłożenie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ust. 1 traktowane będzie jako obligatoryjna przesłanka do pozbawienia Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza pełnionej funkcji z dniem, w którym upłynie termin do złożenia oświadczenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 953
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-05-02 10:48:52
Czas publikacji: 2007-05-02 10:48:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak