Sesja IX z dnia 26 kwietnia 2007r. 

 
 

 

UCHWAŁA Nr IX/46/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala się, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu, przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2006 rok, przedstawione przez Burmistrza Miasta Przedborza, stanowiące załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.Uchwała Nr IX/47/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; zmiany: z 2005 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2006.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 

Uchwała Nr IX/49/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych przedłożonych przez Skarbnika i Sekretarza Miasta Przedborza.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 7 ust. 5 w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 25 poz. 162) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1.


Przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 z późn. zmianami) przedłożone przez Skarbnika Miasta Przedborza Panią Elżbietę Młynarczyk oraz Sekretarza Miasta Przedborza Pana Wojciecha Karbownika oświadczenia dotyczące pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku zwane oświadczeniami lustracyjnymi.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Uchwała Nr IX/50/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Sekretarza Miasta Przedborza.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 56 ust. 1 i 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 25 poz. 162) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje przedłożone przez Sekretarza Miasta Przedborza Pana Wojciecha Karbownika oświadczenie dotyczące pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku zwane oświadczeniem lustracyjnym.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr IX/51/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego przedłożonego przez Skarbnika Miasta Przedborza.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 56 ust. 1 i 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 25 poz. 162) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje przedłożone przez Skarbnika Miasta Przedborza Panią Elżbietę Młynarczyk oświadczenie dotyczące pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku zwane oświadczeniem lustracyjnym.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr IX/52/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie podjęcia współdziałania pomiędzy Gminą Przedbórz a Gminą Chęciny.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, 9 i 10, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:§ 1.


Postanawia podjąć współdziałanie z Gminą Chęciny w celu realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki.


§ 2.


Szczegółowe warunki współdziałania, o którym mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Przedbórz a Gminą Chęciny.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr IX/53/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr I/04/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich.


Na podstawie art. 21ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1.


Dokonuje zmiany składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich ustalonego Uchwałą Nr I/04/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, w ten sposób, iż wykreśla ze składu Komisji Pana Wojciecha Karbownika i włącza do składu Komisji Pana Stanisława Cieciurę.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr IX/54/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr I/05/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.


Na podstawie art. 21ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:


§ 1.


Dokonuje zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa ustalonego Uchwałą Nr I/05/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, w ten sposób, iż włącza do składu Komisji Pana Stanisława Cieciurę.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Przedborzu.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 UCHWAŁA NR IX/55/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie deklaracji dokonania zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany: z 2007 r. Dz. U. Nr 23 poz. 136) oraz § 22 Statutu Gminy Przedbórz uchwalonego Uchwałą Nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 czerwca 2003 r. Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1

W przypadku pozbawienia kategorii dróg powiatowych następujących dróg:


1. ul. Poprzeczna

2. ul. Korycińska

3. ul. Stara

4. ul. Kanałowa

5. ul. Turystyczna

6. ul. Browarna

7. ul. Prześcianki

8. ul. Cegielniana

9. ul. Podzamcze

10. ul. Warszawska

11. ul. Spółdzielcza

12. ul. Południowa

13. ul. Stodolniana

14. ul. Łazicka

15. ul. Spacerowa

16. ul. Rynek

17. ul. Cmentarna

18. ul. Kościelna

19. ul. Wierzbowska

20. ul. Pocztowa

21. Nr 3912E Przedbórz – Jabłonna – Brzostek – Gaj – Józefów – do drogi

Nr 3913E

22. Nr 3913E gr. woj. Świętokrzyskiego – Góry Mokre – Zagacie – gr. woj. Świętokrzyskiego

23. Nr 3909E gr. woj. Świętokrzyskiego – Reczków – do drogi nr 3921 E

24. Nr 3908E gr. powiatu Piotrków/Radomsko – Józefów Stary – Reczków – gr. woj. Świętokrzyskiego

25. Nr 3914E na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego – Sewerynów – Borowa – Góry Mokre

Rada Miejska w Przedborzu deklaruje, iż dokona zaliczenia wyżej wskazanych dróg do kategorii dróg gminnych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr IX/56/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Przedbórz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Radomszczańskiego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art.13 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261 póz. 2603 zmiany: z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz. 70; z 2004 r. Dz. U. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087 Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Dz. U. Nr 104 poz. 708. Dz. U. Nr 220 poz. 1600, Dz. U. Nr 220 poz. 1601) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie z dniem l września 2007 roku przez Gminę Przedbórz, w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Radomszczańskiego, położonej w Przedborzu ul. Mostowa 37b, składająca się z działki o powierzchni 0.9139 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym 12/1, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą KW 48825 z przeznaczeniem na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, palcówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz na realizację innych celów oświatowych związanych z przebiegiem procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, a także na prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 981
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-05-02 11:13:18
Czas publikacji: 2007-05-02 11:13:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak