Zarządzenie Nr 29/2007 

 
 

 Zarządzenie Nr 29/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2007

Na podstawie art.165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708. Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217, Nr,170 poz. 1218, Nr 249, poz.1832),§ 19 pkt 5 Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007 zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  143 943,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę   143 943,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

• dochody    17 185 842,29

• wydatki     17 748 206,29

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia >>

Załącznik nr 2 do zarządzenia >>


 

Liczba odwiedzin : 836
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-07-10 12:05:46
Czas publikacji: 2007-07-10 12:05:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak