Zarządzenie Nr15/2007 

 
 

 Zarządzenie Nr 15/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) postanawiam:

§1

Zmienić Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przedborzu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 49/06 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 września 2006 roku w ten sposób, iż skreślam w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przedborzu § 6 ust. 1 pkt 11 i 12 i zmieniam treść § 15 pkt l poprzez dodanie punktów 17, 18, 19, 20 i 21 § 19 poprzez wykreślenie § 20.

§2

W miejsce wykreślonego § 6 ust. 1 pkt 11 i 12 wpisać:

1. punkt 11 - Referat Infrastruktury Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych w skład którego wchodzą:

- kierownik referatu

- z-ca kierownika referatu

- ds. rolnictwa i środowiska

- ds. dróg

- elektryk

2. punkt 12 - samodzielne stanowisko ds. Planowania i Budownictwa

3. punkt 12a- samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Lokalnej i Gospodarki Gruntami

§3

W § 6 ust. 1 pkt 7 dopisać następujące stanowiska pracy:

- stolarz

- malarz

- robotnik gospodarczy

§4

W § 15 dodaje pkt 17,18,19, 20 i 21 o następującej treści:

„17. Zaopatrzenie materialno - techniczne i biurowe Urzędu.

18. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania /karty drogowe/.

19.Rozliczenie kierowcy samochodu służbowego z paliwa i przebiegu kilometrów.

20.Ubezpieczanie pojazdów służbowych / samochód osobowy i autobusy szkolne/ oraz wykonywanie innych czynności związanych z dysponowaniem tych środków transportu.

21.Nadzór nad przemiennikiem TVP.

§5

Treść § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19 Referat Infrastruktury Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych

Do zadań referatu należy w szczególności:

1 .Prowadzenie całej dokumentacji czynności podejmowanych przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza:

- wybór formy i trybu udzielenia zamówień publicznych,

- sporządzanie protokołu postępowania o zamówienia publiczne,

- rozpatrywanie protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- ogłoszenie o wyborze oferty,

- ogłaszanie o wszczęciu postępowania oraz wyników przetargu na stronie internetowej i na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

2. W zakresie inwestycji:

1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,

2) przygotowywanie zadań inwestycyjnych,

3) obsługa zadań inwestycyjnych,

4) przekazywanie bądź przyjmowanie zakończonych zadań inwestycyjnych

5) przygotowywanie analiz z realizacji inwestycji,

6) zabezpieczenie interesów gminy przy realizacji inwestycji,

7) współorganizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

a) przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego,

b) przygotowywanie propozycji składów komisji przetargowych,

8) określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania,

9) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

10) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie zgodności z harmonogramem finansowo - rzeczowym,

11)zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,

12)koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjno - remontowych,

13)wnioskowanie o odszkodowanie bądź naprawę szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

14)opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

15)organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów, przeglądy gwarancyjne, rozliczanie i zabezpieczanie należytego wykonania przedmiotu umowy,

16)rozliczanie kosztu realizowanych zadań obejmujących:

a) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,

b) zadania inwestycyjne i remontowe nadzorowane jako zadania wspólne z innymi uczestnikami procesu gospodarczego,

c) przekazywanie dowodem PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania,

17)współprzygotowywanie wniosków celem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania,

18) sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych,

19) przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji lub remontów od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych,

20) przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu inwestycyjnego,

21) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych konstruowanego budżetu.

3.W zakresie realizacji rozwoju obszarów wiejskich, w tym między innymi:

a) informowanie mieszkańców gminy o możliwości ubiegania się o środki pomocowe na działalność rolniczą i poza rolniczą,

b) przygotowywanie wyborów do izb rolniczych,

c) realizacja zadań w zakresie powszechnych spisów rolnych,

4. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu na chorobę zakaźną (np. wścieklizna), podawanie do wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środków w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania.

5. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed organizmami szkodliwymi.

6. Współpraca z podmiotami prowadzącymi zbiornice zwłok zwierzęcych.

7. Podejmowanie i koordynacja działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

8. Współdziałanie w zagospodarowaniu łowieckim obszaru gminy i w ochronie zwierzyny.

9. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie.

11. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

12. Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

13. Opiniowanie wniosków w zakresie ochrony środowiska.

14. Realizacja zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15. Prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i gospodarką ściekową.

16. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

17. Prowadzenie archiwum Urzędu.

18. Realizowanie zadań w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

19. Realizacja dochodów budżetowych z tytułu wpływów z dzierżaw z Kół Łowieckich.

20. W zakresie dróg:

1) zarządzanie i nadzór nad siecią dróg gminnych,

2) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

3) wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych,

4) prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz współudział w

przygotowywaniu przetargów na prowadzenie robót w tym zakresie,

5) budowa i konserwacja dróg gminnych, mostów oraz nadzór nad ich eksploatacją,

6) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji,

7) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,

8) przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego,

9) naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,

10) wyrażanie zgody na organizowanie pielgrzymek, procesji na drogach gminnych,

11) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,

12) nadzór nad utrzymaniem wiat i przystanków służących do realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów do szkół,

13) prowadzenie i koordynacja zimowego utrzymania dróg.

21. W zakresie sportu:

1) współdziałanie z klubami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie kultury fizycznej i sportu,

2) inspirowanie i koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych organizowane przez podmioty statutowozajmujace się kulturą fizyczną, w tym także przez szkoły podstawowe i gimnazjum.

22. Nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych w zakresie zadań wynikających z kompetencji referatu.

23. Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych przy znakowaniu używa symbolu „IRŚ".

§6

Treść § 20 otrzymuje brzmienie:

㤠20 Samodzielne stanowisko ds. Planowania i Budownictwa

I. Zadania:

   1. W zakresie gospodarki lokalowej, w tym:

1)podejmowanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność lub współwłasność organów samorządu terytorialnego,

2)prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, ustalenie stawek czynszu za lokale,

3)sprawy związane z prowadzeniem remontu lub rozbiórki lokali mieszkalnych, przekwaterowaniem osób do innych lokali;

4)sprawy związane z prowadzeniem remontu lub rozbiórki lokali mieszkalnych, przekwaterowaniem osób do innych lokali;

5)przygotowywanie materiałów do prowadzenia egzekucji w sprawach lokalowych;

  2. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia i pracownikami robót remontowych, w tym:

1)zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia z zakresu BHP, dbałość o zabezpieczenia sprzętu BHP, ubrań roboczych, sprzętu dla pracowników;

2) prowadzenie podręcznego magazynu materiałowego, rozliczanie materiałów wg norm zużycia,

3) rozliczanie rzeczowe zadań realizowanych w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia i innych inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych realizowanych przez gminę,

4) przygotowywanie analiz z realizacji zadań wykonywanych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

   3.Nadzór nad pracownikami fizycznymi zatrudnionymi do robót remontowo-modemizacyjnych i adaptacyjnych: stolarskich i murarsko - malarskich.

   4. Przygotowywaniem decyzji i postanowień o warunkach zabudowy : uzgadnianie możliwości lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia z właściwymi organami.

§7

Treść § 20a otrzymuje brzmienie:

㤠20 a Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Lokalnej i Gospodarki Gruntami

I. zadania:

  1. W zakresie gospodarki gruntami i mieniem komunalnym wykonywanie czynności związanych z:

1) ustaleniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

2) współpraca w przygotowaniu uchwał w sprawie sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę gruntów zabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, oraz rolnych,

3) wypłacaniem odszkodowań za przejmowane grunty,

4) tworzeniem zasobów gruntowych na cele zabudowy miasta i wsi, przygotowywanie dla tych terenów opracowań geodezyjnych i projektów oraz projektów podziałów takich nieruchomości,

5) składaniem oświadczeń o korzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości;

6) sprzedażą albo oddawaniem w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem gruntów oraz sprzedażą lokali i budynków osobom prawnym i osobom fizycznym,

7) podawaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości gminnych oraz ogłoszeń o przetargach na powyższe,

8) występowaniem z żądaniem, aby właściciel, który nie odbudował lub nie wyremontował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie bądź nie zabudował w terminie działki nabytej pod budowę, przeniósł własność nabytej nieruchomości na rzecz gminy za odpowiednim wynagrodzeniem,

9) rozstrzyganiem o przysługującym pierwszeństwie w otrzymaniu gruntu w wypadku dzierżawy lub wynajęcia tego gruntu przez okres dłuższy niż 10 lat;

10) przygotowywanie dokumentacji do regulowania stanu prawnego gruntów będących we władaniu gminy, wyszukiwanie terenów i nieruchomości zabudowanych będących we władaniu gminy w celu regulacji stanu prawnego,

11) przyjmowaniem od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność, w wieczyste użytkowanie gruntów,

12) przekazywaniem jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej gruntów gminnych w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz użyczanie,

13) zatwierdzaniem projektów podziałów nieruchomości,

14) ustalaniem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości,

15) prowadzeniem spraw zamiany gruntów gminnych, zakupu lub darowizn nieruchomości na rzecz gminy,

16) aktualizacją opłat rocznych i ustalanie w uzasadnionych przypadkach dodatkowych opłat rocznych za grunty oddane w wieczyste użytkowanie,

17) ustalaniem opłat adiacenckich,

18) przygotowywaniem dokumentacji dotyczących nieruchomości planowanych do komunalizacji,

19)scalaniem i podziałami nieruchomości przeznaczonych na cele budowlane,

20)występowaniem z wnioskami w sprawach wywłaszczeń nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne gminy,

21) oprowadzeniem spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

22)prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.06.2007r.


 

Liczba odwiedzin : 1059
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-05-14 13:36:33
Czas publikacji: 2007-05-14 13:36:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak