Zarządzenie Nr 17/07 

 

 

Zarządzenie Nr 17/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 kwietnia 2007

w sprawie powołania komisji konkursowej na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

      Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) §2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) zarządza co następuje:

§ 1.1 Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej komisją w składzie:

   a) Organ prowadzący:

    przewodniczący:      

        Naczyński Miłosz

   członkowie:

        Karbownik Wojciech

        Karbownik Iwona

      b) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

      Łęgosz Urszula

      Małgorzata Ira

      Albert Hodorowicz

     c) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

      Nowakowska Jolanta

      Zając Małgorzata

     d) Przedstawiciele Rady Rodziców:

     Michalska Beata

    Gniewosz Barbara

§ 2.1. Komisja, o której mowa w §1 przeprowadzi w miesiącu maju 2007 r. Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

   2.Po zakończeniu konkursu oraz przekazaniu Burmistrzowi Miasta Przedborza dokumentacji postępowania konkursowego komisja ulega rozwiązaniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 896
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-05-15 10:37:53
Czas publikacji: 2007-05-15 10:37:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak