Sesja XII z dnia 29 czerwca 2007r. 

 
 

 Uchwała Nr XII/69/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu i nadania mu Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany z 2003 r. Dz. U. Nr 137 poz.1304, z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz.624, Dz. U. Nr 109 poz.1161, Dz. U. Nr 273, poz.2703, Dz. U. Nr 281, poz.2781; z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz.141, Dz. U. Nr 94, poz.788, Dz. U. Nr 122, poz.1020, Dz. U. Nr 131, poz.1091, Dz. U. Nr 167 poz.1400, Dz. U. Nr 249 poz.2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 273, Dz. U. Nr 80 poz. 542) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 września 2007 roku zespół szkół o nazwie Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu zwany dalej Zespołem.

§ 2.

Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Organizację Zespołu określa „Statut Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy Przedbórz z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu i nadania mu Statutu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1>>

Załącznik nr 2>>


Uchwała Nr XII/70/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 czerwca 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U.
z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 51 162,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 133 923,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody      17 237 004,29

wydatki      17 882 129,29

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości              645 125,00

który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, kredytu i pożyczki.

§ 5.1 Przychody budżetu i ich przeznaczenie po zmianach wynoszą 1 069 440,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.2 Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 424 315,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach: 

 

  1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

  1. 1  Rozdział 01095- dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zadań inwestycyjnych w związku z uzyskaniem umorzeń pożyczek
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następujących pozycjach:

  • W pozycji Nr 1 na zadaniu „Rozbudowa wodociągów w mieście
   i gminie (Stodolniana, Gaj-Policzko, Grobla)” zmniejsza się finansowanie przez budżet miasta, a wprowadza się środki z umorzenia w wysokości 48.265,00 ( umorzenie z roku 2007),

  • w pozycji Nr 2 na zadaniu” Wodociąg Kaleń” zmniejsza się finansowanie przez budżet miasta, a wprowadza się środki z umorzenia w wysokości 34 496,00 ( umorzenie z roku 2007),

  1. Dział 600 – Transport i łączność

2.1 Rozdział 60016 – dokonuje się zmiany w pozycji Nr 2 na zadaniu
„ Modernizacja dróg we wsiach Gaj Zuzowski, Policzko, Góry Suche, Borowa” polegającej na zwiększeniu nakładów w wysokości 35.000,00 – środki pochodzą z dotacji terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

  1. Dział 750 – Administracja publiczna

3.1 Rozdział 75023- dokonuje się zmiany w pozycji Nr 4 poprzez wykreślenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Podjazd dla niepełnosprawnych – Ratusz” w wysokości 10.000,00

  1.  Dział 801 – Szkoły Podstawowe

4.1  Rozdział 80101 – wprowadza się do budżetu w pozycji Nr 3 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja SP w Górach Mokrych” w wysokości 10.000,00

4.2 Rozdział 80104- wprowadza się do budżetu w pozycji Nr 1 zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Ciepłociąg –Przedszkole” w wysokości 42 265,00

  1. Dział 851 – Ochrona Zdrowia

5.1 Rozdział 85195 – zmniejsza się nakłady w pozycji Nr 1 na zadaniu „ Termomodernizacja SPOZ w Przedborzu „ w wysokości 10.000,00, a środki przenosi się na zadanie „Termomodernizacja SP w Górach Mokrych”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

Załącznik nr 3 >>

Załącznik nr 4 >>

Załącznik nr 5 >>


 Uchwała Nr XII/71/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowe w Przedborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyposaża się Muzeum Ludowe w Przedborzu w majątek określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 >>


 Uchwała Nr XII/72/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/187/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie Programu Zagospodarowania Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 – 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 2007 – 2013.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/187/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie Programu Zagospodarowania Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 – 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 2007 – 2013.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Liczba odwiedzin : 938
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-06 15:00:00
Czas publikacji: 2007-08-06 15:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak