Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007 roku 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 29 czerwca 2007 rokuW sesji udział wzięli radni wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

Przedstawiciel ORLEN – u

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady XII sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 13.00 .

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady – radny Józef Zbigniew Słoniewski.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Józef Zbigniew Słoniewski przedstawił proponowany porządek obrad, z którego zostały zniesione punkt dotyczące podjęcia uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w wersji zmienionej.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił pan Burmistrz

Ad. 5.

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich odczytała Pani Zofia Będkowska

Ad. 6.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej – Józef Zbigniew Słoniewski przystąpił do podejmowania uchwał:

 • w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu i nadania mu Statutu

Uchwałę odczytał Pan Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (11 głosów za, 2 wstrzymane).

Uchwała Nr XII/69/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Uchwałę odczytał Pan Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr XII/70/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie wyposażenia w majątek Muzeum Ludowego w Przedborzu

Uchwałę odczytał Pan Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za).

Uchwała Nr XII/71/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/05 Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie Programu Zagospodarowanie Turystycznego Miasta i Gminy Przedbórz na lata 2005 – 2006 oraz kierunków rozwoju turystycznego na lata 200 7 – 2013.

Uchwałę odczytał Pan Przewodniczący Rady – Józef Zbigniew Słoniewski

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za, 1 wstrzymany).

Uchwała Nr XII/72/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 7.

 • Głos zabrał Pan Zbigniew Pluta, który poruszył sprawę:

- przesuwania zapytań na koniec posiedzenia,

- pism wpływających do biura rady Miejskiej,

- regulaminu Rady Miejskiej,

- protokołów z sesji,

- zapytał czy poszło pismo do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,

- zapytał czy sprawa kłamania Pana Wojciecha Magdziarza jest zamknięta

 • Mieszkanka „Baraków” poruszyła sprawę budownictwa socjalnego

 • Pan Radny Wojciech Magdziarz zabrał głos w sprawie budownictwa socjalnego

 • Pan Przewodniczący RM – Józef Zbigniew Słoniewski odczytał pismo od SP ZOZ dotyczące podziękowania za pomoc w zakupie sprzętu RTG oraz pismo od Pana Wojciecha Magdziarza i Arnolda Kościska dotyczące Szkoły Podstawowej w Nosalewicach

 • Pan Radny Stanisław Cieciura wypowiedział się na temat szkolenia o bezpieczeństwie, w którym wziął udział

 • Głos zabrał Pan Wojciech Mularczyk, zabrał głos na temat klubu „Pilica”

Głos w dyskusji na temat klubu „Pilica” zabrali Radni, którzy poinformowali, że klub nie będzie rozwiązany, ale chcą żeby był prowadzony poprawnie

 • Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk Radna Powiatu Radomszczańskiego poinformowała zebranych, że sprzęt RTG zakupiony do SP ZOZ jest dobry oraz że Rada Powiatu zaakceptowała pozytywnie przekazanie budynku bursy i Szkół Ponadgimnazjalnych; poprosiła również, aby Radni Powiatowi otrzymywali materiał na sesje; poruszyła również sprawę zatrudniania osób bezrobotnych w Urzędzie

 • Pan Radny Wojciech Magdziarz poruszył sprawę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz przyczyn zwolnienia Pana Jacka Łuczyńskiego

 • Głos zabrał Pan Michalski Tadeusz, który poprosił o posprzątanie cmentarza Żydowskiego

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady radny Słoniewski zakończył XII sesję Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2007 r.

 


Liczba odwiedzin : 893
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-07 08:29:37
Czas publikacji: 2007-08-07 08:29:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak