Sesja XIII z dnia 27 lipca 2007r. 

 
 

 UCHWAŁA NR XIII/73/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 lipca 2007 roku


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004r nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 133, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222; zmiany: z 2005 roku Dz. U. Nr 160 poz. 1343, z 2006 roku Dz. U. Nr 38 poz. 261) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty, tj.:

1) w Publicznym Gimnazjum w Przedborzu;

2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu;

3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Górach Mokrych;

4) w Publicznym Zespole Placówek Oświatowych;

5) w Przedszkolu Samorządowym w Przedborzu

w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) miesięcznie.

§ 2. Uzgadnia się przedstawioną przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przedbórz wymienionych w § 1 wartość jednego punktu stanowiącego podstawę naliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty w wysokości 4,50 zł (słownie: cztery złote pięćdziesiąt gorszy)

§ 3. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXIV/170/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia oraz jednego punktu w złotych,

2) § 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Uchwały Nr XXVIII/199/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia;

3) § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/200/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wartości jednego punktu w złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.


UCHWAŁA NR XIII/74/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.05.249.2104, zmiany: z 2005 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez Państwową Straż Pożarną w Radomsku zawodów sportowo – pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona z budżetu Gminy Przedbórz na rok 2007.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Przedbórz a Powiatem Radomszczańskim

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XIII/75/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27lipca 2007r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.’’c”art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z. 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806: z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568: z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457: z 2006 Nr 17 poz.128, nr 181 poz.1337, z 2007 r. nr 48 poz.327) oraz art.82 ust.1 pkt.2 , art. 168 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420: z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 132.000,00 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) na finansowanie zadania p.n. „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń”

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2008-2013 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Formą zabezpieczenia pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały złoży Burmistrz Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2007.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XIII/76/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 lipca 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2007.


Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441,Nr 175. poz.1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art.165, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U.
z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr,170 poz.1218, Nr 249, poz.1832: z 2007r. Nr 88 poz. 587), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 41 810,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 41 810,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 17 278 814,29

wydatki 17 923 939,29

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym na 2007 rok i lata następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

  1. 1  Rozdział 01095- dokonuje się zmian polegających na:

 • uszczegóławia się nazwę zadania w pozycji Nr 2 z „Wodociąg Kaleń” na „Budowę wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń”, oraz zmienia się źródła finansowania tego zadania - poprzez zmniejszenie finansowania przez budżet miasta, a zwiększenie w pozycji kredyty i pożyczki w wysokości 132.000,00

  1. Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   2.1 Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji – tworzy się zadanie inwestycyjne w pozycji Nr 1 pod nazwą” Zakup sprzętu komputerowego”
   w wysokości 1.500,00.

3.  Dział 801 – Oświata i wychowanie

3.1  Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe- tworzy się zadanie inwestycyjne wpisane do pozycji Nr 4 pod nazwą „ Monitoring kompleksu szkolnego” i przeznacza się środki w wysokości 9 144,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1 >>

Załącznik nr 2 >>

Załącznik nr 3 >>


UCHWAŁA Nr XIII/77/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 27 lipca 2007 r.


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości dpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 40, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 6, ust. 2 – 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zmiany: z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:

1) odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości:

a) 67,50 zł brutto za m³;

b) 7,50 zł brutto za pojemnik 110L.

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach Gminy Przedbórz w wysokości – 11,50 zł brutto za m³.

Właściciel nieruchomości ponosi również koszt zrzutu nieczystości ciekłych na oczyszczalnię zgodnie z Uchwałą Nr XXX/228/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za zrzut nieczystości ciekłych.

§ 2 Ustala się stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 42,80 zł brutto za m³, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4 Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/227/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz Uchwała Nr X/60/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


 UCHWAŁA NR XIII/78/07

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 27 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zmiany: z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) , po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedbórz określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedbórz” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/237/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz Uchwała Nr XXXIII/248/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regulamin >>


 UCHWAŁA NR XIII/79/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się § 14 i § 15 Uchwały Nr XXVII/194/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XIII/80/07

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 lipca 2007 r.w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717; Dz. U. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 45 ust.1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89) oraz § 14 ust. 1 załącznika do uchwały Nr III/7/98 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Ochrony Zdrowia w Przedborzu zmienionego uchwałami Nr IV/17/98 z dnia 18 listopada 1998 r., VI/27/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. XIV/88/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r., XXIII/153/00 z dnia 31 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 187 poz. 2651) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uzupełnienia się skład członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu ustalony Uchwałą Nr VI/34/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu o przedstawiciela Wojewody Łódzkiego w osobie Pani Krystyny Koń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 988
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-08 13:15:56
Czas publikacji: 2007-08-08 13:15:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak