Zarządzenie Nr 37/07 

 

 

 Zarządzenie Nr 38/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2002 roku Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie norm herbaty oraz środków higieny osobistej.

Na podstawie art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 roku Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 1/2002 roku Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie norm herbaty oraz środków higieny osobistej w ten sposób, iż nadaję mu następujące brzmienie:

„3. Warunkiem otrzymania ręcznika jest przepracowanie co najmniej 1 roku w Urzędzie Miejskim w Przedborzu."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 851
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-17 14:05:55
Czas publikacji: 2007-08-17 14:05:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak