Zarządzenie Nr 39/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 39/2007

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa 35 w sprzęt sportowy i urządzenia towarzyszące"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1.

1. Powołuje się Komisję w składzie:

Damian Szmigielski - Przewodniczący Komisji

Artur Koski UM Przedbórz - Członek Komisji

Dawid Piątek UM Przedbórz - Członek Komisji

przy udziale:

Inspektora Nadzoru - Pan Włodzimierz Rak

celem odbioru robót związanych z realizacją zadania „Wyposażenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu ul. Mostowa 35 w sprzęt sportowy i urządzenia towarzyszące"

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie przeglądu wykonanych robót oraz sporządzenie protokołu odbioru.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1024
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-08-17 14:30:57
Czas publikacji: 2007-08-17 14:30:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak