Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2007 roku 

 
 

 PROTOKÓŁ

z XIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 27 lipca 2007 roku

W sesji udział wzięli radni wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta

Pan Wojciech Karbownik – Sekretarz Miasta

Pan Ireneusz Kraś – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego

Pani Urszula Bemnarek – Ślusarczyk – radna Powiatu Radomszczańskiego

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Ad. 1.

Obrady XIII sesji Rady Miejskiej rozpoczęły się o godz. 1300 .

Otwarcia dokonał Wiceprzewodniczący Rady – Radny Wojciech Magdziarz.

Ad. 2.

Pan Wiceprzewodniczący Wojciech Magdziarz przedstawił proponowany porządek obrad, do którego wniósł podjecie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń”.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w wersji zmienionej.

Ad. 3.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami – przedstawił pan Burmistrz

Ad. 5.

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Obywatelskich odczytała Pani Zofia Będkowska

Ad. 6.

Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Wojciech Magdziarz przystąpił do podejmowania uchwał:

 • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Przedbórz działających w zakresie oświaty

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XIII/73/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XIII/74/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń”

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XIII/75/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (11 głosów za).

Uchwała Nr XIII/76/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XIII/77/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XIII/78/07 została przekazana do realizacji.

 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przedborzu

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (12 głosów za).

Uchwała Nr XIII/79/07 została przekazana do realizacji.

 • w sprawie uzupełnienia składu członków Rady Społecznej Działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Uchwałę odczytał Pan Wiceprzewodniczący Rady – Wojciech Magdziarz.

Wynik głosowania stanowił akceptację Rady (10 głosów za, 2 wstrzymane).

Uchwała Nr XIII/80/07 została przekazana do realizacji.

Ad. 7.

 • Radni poruszyli sprawę kataklizmu po huraganie, jaki miał miejsce w dniu 20 lipca 2007r. na terenie Gminy Przedbórz

 • Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego – Ireneusz Kraś – wypowiedział się na temat 3 wniosków, jakie zostały złożone do Starostwa od Klubu „Pilica” dotyczące dofinansowania klubu

Ad. 8.

Wobec zrealizowania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Radny Wojciech Magdziarz zakończył XIII sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2007 r.

 

Liczba odwiedzin : 907
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-04 08:31:07
Czas publikacji: 2007-09-04 08:31:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak