ZARZĄDZENIE NR 40/07BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZAz dnia 10 sierpnia 20... 

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 40/07

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji ds. oceny zniszczeń eternitu

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje :

§ 1. Powołuje się komisję ds. zniszczeń eternitu w miejscowości Józefów Stary wyrządzonych przez wichurę jaka miała miejsce w dniu 20 lipca 2007 r., zwaną dalej komisją, w składzie : 

przewodniczący: Margielewski Łukasz

członkowie : Małecki Jerzy

                  Janosik Wiesława

§2. Komisja dokona oceny zniszczeń eternitu w miejscowości Józefów Stary , sporządzonej na tę okoliczność listy zawierającej : imię i nazwisko osoby poszkodowanej wraz z jej adresem zamieszkania, a także rozmiarem zniszczeń w m2 oraz kg. ( celem utylizacji)

§ 3. Komisja zakończy swoje prace w terminie do dnia 14.08.2007 r., a sporządzone listy przekaże Burmistrzowi Miasta Przedborza .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-09-21 14:51:30
Czas publikacji: 2007-09-21 14:51:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak